تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

۱۲۱- طبق ماده ۱۴۳ قانون مدنی اگر افراد قبیله ای برای اقامت چند هفته خود زمینی را مسطح و آباد سازند و وسایل تصرف در

آب مباحی را فراهم سازند …………….

الف) مالک آن زمین و آب خواهند شد.

ب) مالک آن زمین و آب نخواهند شد.

ج) مالک زمین خواهند شد ولی مالک چون رکن مادی احیا در مورد آب مباح فراهم نشده مالک آب نخواهند شد.

د) مالک آب خواهند شد ولی مالک زمین نخواهند شد.

 

۱۲۲- کدام گزینه از نظر منطقی رابطه بین مالکیت و حق انتفاع را بیان می دارد؟

الف) تساوی                      ب) عموم و خصوص من وجه             ج) عموم و خصوص مطلق                             د) تباین

۱۲۳- کدامیک از گزینه های زیر بیانگر اثر عقد وقف می باشد؟

الف) تملیک                      ب) تعهد                                     ج) اذن                                        د) فک ملک

۱۲۴- حق انتفاع از نظر مدت تقسیم می شود به:

الف) عمری- رقبی              ب) عمری- رقبی- سکنی        ج) عمری- رقبی- سکنی- حبس مطلق             د) عمری- رقبی- حبس مطلق

۱۲۵- کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با تصرف صحیح می باشد؟

الف) تصرفی که ثابت نشود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی بوده معتبر نخواهد بود.

ب) تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ج) گزینه های الف و ب

د) هیچکدام

۱۲۶- کدامیک از موارد ذیل ” غیر منقول تبعی” هستند؟

الف) سکوی نفتی منصوب در دریای سرزمینی یک دولت ساحلی.                  ب) میوه های چیده نشده یک باغ در فرض توافق بر چیده شدن.

ج) حق شفعه شریک در زمین مشاعی یک آپارتمان.                                  د) همه موارد

۱۲۷- حیازت مباحات ………………..

الف) عمل حقوقی است زیرا باعث تملک و تعهد می شود.                                        ب) ایقاع دو طرفه است.

ج) ایقاعی است که موجب تملک می شود.                                                          د) ایقاعی است مشروط به شروع در احیاء.

۱۲۸- کدام یک از موارد ذیل وثیقه عینی تبعی قانونی و قهری هستند؟

الف) ضمانت ضامن در مورد مدیون ورشکسته                  ب) میراث زوجه                 ج) ملک در رهن بانک                د) موارد ب و ج

۱۲۹- اموال مذکور در کدام گزینه در حکم منقول است؟

الف) سهام شرکتها، مال الاجاره یک باب خانه و ثمن یک دستگاه اتومبیل                    ب) اشجار، نهال و قلمه که بریده و کنده نشده است.

ج) حق انتفاع و ارتفاق نسبت به مال دیگری                                                        د) تراکتور، دستگاه رایانه و موتور آب

۱۳۰- کدامیک از گزینه های زیر جزو ارتفاق های منفی می باشد؟

الف) حق حریم اموال و قنوات ب) حق داشتن در و پنجره                    ج) حق عبور                             د) حق مجری

۱۳۱- طبق قانون مدنی وقف:

الف) شخصیت حقوقی دارد.     ب) مالک خاص ندارد.           ج) به ملکیت موقوف علیهم در می آید.            د) همه  موارد.

۱۳۲- کدامیک از تعاریف زیر در تعریف اصطلاح « لقطه » صحیح می باشد؟

الف) مالی است که بدون متصرف یافت شود.                      ب) مالی است مملوک که بدون متصرف یافت شود.

ج) حیوان گمشده ای که در نزدیک چراگاه یافت شود.           د) حیوان گمشده ای که متمکن از دفاع از خود در مقابل حیوانات درنده باشد.

۱۳۳- در قضایای زیر طبق حقوق ایران کدام قانون صالح است؟ طلاق زن و شوهر آلمانی شیعه ی مقیم ایران، طلاق زن و شوهر ایرانی مقیم مالزی، طلاق زوجین ایرانی که زن شیعه و مرد پیرو مذهب شافعی باشد.

الف) قانون آلمان، قانون ایران، قانون ایران                                       ب) قانون آلمان، قانون ایران، قانون مذهب زوج

ج) قانون مذهب شیعه، قانون مالزی،قانون ایران                                 د) قانون مذهب شیعه، قانون ایران، قانون مذهب زوج

۱۳۴- دعاوی زیر به ترتیب منقولند یا غیر منقول؟

دعوای خسارت علیه شخصی که مجسمه ی منصوب در بنایی را تخریب کرده، دعوای اجرت المثل علیه کسی که منزل دیگری را غصب کرده، دعوای اجاره بهای یک زمین زراعی در صورتی که اجاره بها عبارت باشد از تملیک یه قطعه زمین کوچک.

الف) منقول، غیر منقول، غیر منقول                                             ب) منقول، غیر منقول، منقول

ج) غیر منقول، منقول، غیر منقول                                                د) غیر منقول، غیر منقول، منقول

 

۱۳۵- در این دو مسئله حق شخص « الف » و دعوای او علیه شخص « ب » به چه صورت است؟

اول: « الف » به موجب سند رسمی منزلی از « ب » می خرد اما « ب » پس از گذشت موعد منزل را تحویل نمی دهد.

دوم : به موجب قولنامه مقرر می شود که « ب » منزل خود را به « الف » بفروشد اما در سررسید از فروش امتناع می کند.

الف) عینی، منقول – دینی منقول                                                ب) عینی، غیر منقول – دینی، غیر منقول

ج) دینی، غیر منقول – عینی، غیر منقول                                       د) عینی، غیر منقول – عینی، منقول

۱۳۶- این اموال به ترتیب مثلی اند یا قیمی؟

اتومبیل کارکرده، اتومبیل نو که کارخانه به سفارش مشتری تهیه کرده باشد، واحدهای یک مجتمع مسکونی که از لحاظ معماری و طراحی و مساحت با هم برابر باشند، برنج تولید شده در یک مزرعه ی بخصوص.

الف) مثلی، قیمی، مثلی، قیمی                 ب) قیمی، مثلی، قیمی، قیمی            ج) مثلی، مثلی، مثلی، قیمی            د) قیمی، قیمی، قیمی، مثلی

۱۳۷- اگر مالک به همسایه اذن در گذاشتن سرتیر بدهد و حق رجوع از اذن را به وجه ملزمی از خود سلب کند و همسایه بعداً سرتیر را بردارد اما مجدداً مایل به گذاشتن سرتیر جدید باشد، حکم قضیه چیست؟

الف) می تواند زیرا برای وی حق ارتفاق ایجاد شده است.                          ب) می تواند زیرا مالک حق رجوع را از خود سلب کرده است.

ج) نمی تواند زیرا از حدود اذن تجاوز کرده است.                                   د) نمی تواند زیرا برای گذاشتن سرتیر جدید اذن جدید لازم است.

۱۳۸- وقف به قصد فرار از دین چه وضعیتی دارد؟

الف) باطل است    ب) غیر نافذ است    ج) در مقابل طلبکاران غیر قابل استناد است         د) به شرط تحقق ایجاب و قبول و قبض صحیح است

۱۳۹- اگر در وقف عام تولیت به نحو اجتماع به چند نفر سپرده شود و یکی از ایشان تولیت را رد کند سرنوشت تولیت چه خواهد شد؟

الف) سه نفر باقی مانده وظایف تولیت را بر عهده می گیرند.                       ب) واقف یک نفر جدید را به متولیان اضافه می کند.

ج) واقف حق دارد از ابتدا برای تولیت تصمیم گیری کند.                            د) اداره اوقاف و امور خیریه یه نفر را به متولیان اضافه می کند.

۱۴۰- در مورد وقف بر اولاد نسلاً بعد نسل کدام گزینه صحیح است؟

الف) سهم اولاد پسر دو برابر سهم اولاد دختر است.

ب) با وجود طبقه بالاتر اصولاً نوبت به طبقه پایین تر نمی رسد.

ج) در صورت فوت یکی از فرزندان، فرزندان او به جانشینی مورث خود از موقوفه منتفع می شوند.

د) سهم اولاد باید مساوی باشد.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 9 ؟