تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

۸۶- این تعریف از جرم از کیست؟

((هر فعلی که مخالف مفهوم حق و صواب است و برای حفظ و رفاه جامعه، دفع و سرکوب آن لازم باشد.))

الف)اورتولان                                  ب)روسی                                     ج)انریکوفری                                 د)گراماتیکا

۸۷- کدامیک از نظریات زیر در مورد رابطه علیت، آخرین و نزدیکترین سبب به نتیجه را مسوول می داند؟ شرط :

الف)ضروری نتیجه                          ب)بی واسطه نتیجه                                    ج)پویای نتیجه                              د)مناسب نتیجه

۸۸- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجموعاً چند سال به حیات خود ادامه داد؟

الف)۲۰ سال                                 ب)۱۵ سال                                  ج)۲۲ سال                                   د)۲۱ سال

۸۹- کدامیک از جرایم زیر آنی است؟

الف)ترک انفاق                               ب)اخفای اموال مسروقه                    ج)تبانی                                       د)خیانت در امانت

۹۰- احراز رابطه علیت در کدام دسته از جرایم لازم است؟

الف)همه جرایم                  ب)جرایم مقید به نتیجه                   ج)جرایم عمدی مقید به نتیجه           د)جرایم غیرعمدی ناشی از تقصیر

۹۱- کدامیک از اجزاء زیر در ساختار عنصر معنوی همه جرایم، اعم از عمدی و غیرعمدی لازم است؟

۱)اراده ارتکاب                               ب)علم به موضوع                           ج)قصد نتیجه                               د)همه موارد

۹۲- جهل به قانون:

الف)مطلقاً رافع مسوولیت کیفری نیست.

ب)صرفاً اگر شرعاً عذر محسوب شود، رافع مسوولیت است.

ج)رافع مسوولیت نیست مگر شرعاً عذر محسوب شده یا تحصیل علم، عادتاً مقدور نباشد.

د)رافع مسوولیت نیست مگر در سه جرم زنا، شرب خمر و سرقت حدی

۹۳- در اجتماع اسباب به صورت عرضی مسوولیت به طور:

الف)تضامنی است.               ب)مساوی است.                 ج)مساوی است مگر تأثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد                   د)تفریقی است.

۹۴- در اجتماع طولی اسباب:

الف)سبب مقدم در تأثیر ضامن است مگر آنکه غیرمجاز نباشد یا همه اسباب، قصد مجرمانه داشته باشند.

ب)همواره سبب مقدم در تأثیر ضامن است.

ج)نزدیکترین سبب غیرمجاز به نتیجه ضامن است.

د)سبب غیرمجاز ضامن است و اگر همه اسباب غیرمجاز باشند به طور مساوی ضامن هستند.

۹۵- قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی در ایران:

الف)پذیرفته نشده است.                                                                               ب)فقط در مقررات و نظامات دولتی رعایت می شود. ج)در همه جرایم رعایت می شود.                                                                    د)فقط در احکام و قوانین الهی رعایت می شود.

۹۶- کدامیک از گزینه های زیر اثبات کننده اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد؟

الف)اصل تفکیک قوا ب)قاعده قبح عقاب بلا بیان              ج)آیه شریفه: و ماکنا معذبین بین حتی نبعث رسولا         د)هر سه مورد

۹۷- کدامیک از قوانین زیر همواره عطف بماسبق می شود؟

الف)قانون شکلی                ب)قانون وضع کننده اقدامات تأمینی                            ج)قانون تفسیری                            ۴)همه موارد

۹۸- هرگاه قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات به تصویب برسد:

الف)محکوم علیه حق اعاده دادرسی دارد.

ب)قاضی اجرای احکام موظف است از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات نماید و نیز محکوم علیه این حق را دارد.

ج)فقط محکوم علیه حق دارد از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات نماید.

د)محکوم علیه حق دارد از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات نماید و نیز قاضی اجرای احکام می تواند این تقاضا را از دادگاه داشته باشد.

۹۹- نظریه نسبی بوده قوانین متعلق به چه کسی است؟

الف)مونتسکیو                                ب)بکاریا                         ج)لومبروزو                                   د)بنتام

۱۰۰- جهت اعمال کدامیک از اصول صلاحیتی زیر لازم است که عمل ارتکابی هم به موجب قانون ایران و هم محل وقوع، جرم باشد؟

الف)اصل صلاحیت واقعی                  ب)اصل صلاحیت شخصی فعال               ج)اصل صلاحیت شخصی منفعل                 د)هیچکدام

۱۰۱- نظریه ای که امروزه در خصوص مبنای جرم نبودن حالت ضرورت پذیرفته می شود، کدام است؟

الف)اجبار معنوی                            ب)نداشتن فایده اجتماعی                ج)اجازه قانونگذار               د)نداشتن قصد مجرمانه

۱۰۲- جرم نبودن اقدامات والدین و اولیاء قانونی در مورد تأدیب، منوط است به:

الف)متعارف بودن اقدامات انجام شده                ب)منطبق با شرع بودن اقدامات انجام شده         ج)رعایت حدود شرعی تأدیب د)۱و۳

۱۰۳- تفاوت حکم قانون با اجازه قانون چیست؟

الف)حکم، اجباری ولی اجازه اختیاری است.

ب)مخاطب حکم قانون فقط مأموران دولتی هستند ولی مخاطب اجازه قانون هم مأموران دولتی هستند همه افراد عادی.

ج)اجازه قانون از مصادیق و زیر مجموعه حکم قانون است.

د)تفاوت اساسی با هم ندارند.

۱۰۴- کدامیک از افراد زیر را نمی توان از بانیان و مرتبطان مکتب دفاع اجتماعی(و نیز دفاع جدید) دانست؟

الف)مارک آنسل                             ب)آدولف پرنس                             ج)کویین تیلیانو سالدانا                    د)فیلیپو گراماتیکا

۱۰۵- کدامیک از شروط زیر در تحقق ضرورت در قانون مجازات سال ۷۰ ذکر نشده بود؟

الف)تناسب خطر و واکنش                 ب)شدیدبودن خطر    ج)عمدی نبودن ایجاد خطر                د)فعلی یا قریب الوقوع بودن خطر

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 2 ؟