تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

۱۰۶- کدامیک از گزینه های زیر نمی تواند از ویژگی های مشترک عمل حقوقی و واقعه حقوقی باشد؟

الف) ارادی بودن                                       ب) اعتباری بودن

ج) مادی بودن                                          د) همه گزینه های مذکور می تواند در مواردی بین واقعه حقوقی و عمل حقوقی مشترک باشد.

۱۰۷- کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشند؟

الف) اثر حقوقی فقط معلول عمل حقوقی است.                                         ب) اثر حقوقی علت عمل حقوقی است.

ج) اثر حقوقی می تواند معلول عمل حقوقی یا واقعه حقوقی باشد.                    د) اثر حقوقی می تواند علت عمل حقوقی یا واقعه حقوقی باشد.

۱۰۸- کدامیک از ایقاعات زیر یک طرفه می باشد؟

الف) اعراض                         ب) اعراض از ملک                        ج) ابراء                                              د) فسخ

۱۰۹- اثر کدامیک از گزینه های زیر نمی تواند تملک باشد؟

الف) احیاء اراضی موات                   ب) تحجیر                  ج) حیازت مباحات                              د) اثر تمامی گزینه ها تملک می باشد.

۱۱۰- در کدامیک از موارد زیر ایقاع می تواند برای شخص دیگر ایجاد تعهد کند؟

الف) وصیت عهدی                         ب) اخذ به شفعه                            ج) ابراء                                      د) طلاق

۱۱۱- کدامیک از عبارات ذیل درست می باشد؟

الف) ابراء و اعراض واقعه حقوقی است.                                                ب) ابراء و اعراض هر دو به یک معنی و عمل واحد است.

ج) ابراء ناظر به حقوق دینی است و اعراض ناظر به حقوق عینی.                  د) ابراء ناظر به حقوق عینی است و اعراض ناظر به حقوق دینی.

۱۱۲- طبق تعریف عقد در ماده ۱۸۳ قانون مدنی، کدام یک از عبارات ذیل در تعریف عقد گنجانده می شود؟

الف) توافق بر تملیک ذمه                 ب) توافق بر سقوط تعهد                  ج) توافق بر تبدیل تعهد                      د) هیچکدام

۱۱۳- کدام عبارت صحیح است؟

الف) معامله اعّم از عقد است.    ب) معامله و عقد با یکدیگر مترادفند.       ج) قرارداد اعّم از عقد است.       د) عقد و قراداد با یکدیگر مترادفند.

۱۱۴- شخصی زمین خود را می فروشد اگر تا ۳ ماه خانه در حال ساخت او آماده شود به شرط اینکه خریدار اتومبیل او را تعمیر کند، این عقد:

الف) عقد معلق است.          ب) عقد مشروط است.                    ج) عقد معلق مشروط است.              د) عقد منجّز مشروط است.

۱۱۵- کدام مورد از نتایج مترتب بر نظریه اراده باطنی نمی باشد؟ در چهارچوب این نظریه:

الف) عیوب اراده نقش مهمی ایفاء می نمایند.

ب) جهت معامله مورد توجه قرار نمی گیرد.

ج) برای تفسیر قرارداد قاضی نباید به زمان صدور حکم یا زمان اجرای تعهد توجه کند، بلکه باید خود را در زمان انعقاد عقد قرار دهد و معنایی را که طرفین در زمان انعقاد عقد بدان می داده اند دریابد.

د) به هنگام تفسیر قرارداد قاضی باید در صدد یافتن آنچه که واقعاً و حقیقتاً مورد خواست طرفین بوده است برآید.

۱۱۶- اگر یک اراده بتواند اثر حقوقی ای ایجاد کند و اراده طرف مقابل بتواند آن را از بین ببرد این عمل حقوقی از چه نوعی است؟

الف) ایقاع معلق                        ب) عقد جایز                                  ج) عقد خیاری                                      د) ایقاع قابل رد

۱۱۷- شخصی به منظور فرار از دین موضوع سند عادی، اتومبیل خود را به یک ضغیر ممیز هبه می کند. این قرارداد چه وضعیتی دارد؟

الف) به دلیل عدم بلوغ متهب غیر نافذ است.                                  ب) به دلیل قصد فرار از دین در مقابل طلبکاران غیرقابل استناد است.

ج) به دلیل قصد فرار از دین طبق ماده ۲۱۸ ق.م باطل است.                   د) صحیح و نافذ است.

۱۱۸- « الف » ایجاب توأم با التزام نگهداری فروش اتومبیلی را با مهلت ۱۰ روز به « ب » می دهد. حکم این دو مسأله که از هم مستقل است چیست؟ یکم : در روز چهارم « الف » از ایجاب رجوع می کند و در روز پنجم « ب » ایجاب را قبول می کند. دوم : « ب » قبل از قبول در روز ششم ایجاب را رد می کند سپس در روز هفتم ایجاب را قبول می کند.

الف) به علت رجوع « الف » ایجاب زایل می شود و قبول « ب » تأثیری ندارد / به علت مدت دار بودن ایجاب، رد « ب » تأثیری ندارد و با قبول بعدی قرارداد منعقد می شود.

ب) به علت رجوع « الف » ایجاب زایل می شود و قبول « ب » تأثیری ندارد / به علت رد « ب »، ایجاب زایل می شود و قبول بعدی بی تأثیر است.

ج) رجوع « الف » بی تأثیر است و با قبول « ب » قرارداد منعقد می شود / به علت مدت دار بودن ایجاب، رد « ب » تأثیری ندارد و با قبول بعدی قرارداد منعقد می شود.

د) رجوع « الف » بی تأثیر است و با قبول « ب » قرارداد منعقد می شود / به علت رد « ب »، ایجاب زایل می شود و قبول بعدی بی تأثیر است.

۱۱۹- ذینفع قرارداد « بیمه عمر » :

الف) باید در قرارداد مشخص شود.                                                        ب) باید در قرارداد مشخص شود و در زمان انعقاد قرارداد موجود باشد.

ج) باید در قرارداد مشخص شود یا شیوه ای برای تعیین آن مقرر شود.              د) ممکن است در قرارداد مشخص نشود.

۱۲۰- اگر برای ایفای تعهد قراردادی مهلتی کمتر از مهلت متعارف مقرر شده باشد، خسارت قراردادی در صورت نقص تعهد از چه زمانی محاسبه می شود؟

الف) پس از انقضای مهلت متعارف                                                             ب) پس از انقضای مهلت تعیین شده

ج) پس از انقضای مهلت متعارف و مطالبه طلبکار                                             د) پس از انقضای مهلت تعیین شده و مطالبه طلبکار

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 5 ؟