تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

۷۱- شرکت سهامی:

الف) به اعتبار قالب، یک شرکت تجاری است حتی اگر موضوع آن تجاری نباشد.

ب) به اعتبار قالب و به اعتبار موضوع یک شرکت تجاری است.

ج) شرکتی است که در آن مسؤولیت سهامداران به نسبت مبلغ اسمی سهام آنهاست.

د) شرکتی است بین دو یا چند شریک برای انجام اعمال تجاری.

۷۲- شرکت سهامی عام با سرمایه اولیه ۱ میلیون تومان قرار است تأسیس گردد. مؤسّسین باید برای تأسیس حداقل ………………. را در بانک بسپارند.

الف) ۲۰۰ هزار تومان                      ب) ۳۵۰ هزار تومان                        ج) ۷۰ هزار تومان                          د) ۶۰ هزار تومان

۷۳- در یک شرکت سهامی عام با سرمایه اولیه ۱۰ میلیون تومان، مؤسّسین ۲ میلیون تومان از سرمایه اولیه را خود تعهد نموده اند و ۱ میلیون تومان آن را نقداً در حساب شرکت در شرف تأسیس سپرده اند، برای آنکه شرکت تأسیس گردد، پذیره نویسان باید:

الف) ۸ میلیون تومان از سرمایه شرکت را تعهد کرده، حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آن را نقداً بسپارند.

ب) ۸ میلیون تومان از سرمایه شرکت را تعهد کرده، حداقل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن را نقداً بسپارند.

ج) ۸ میلیون تومان از سرمایه شرکت را تعهد کرده، حداقل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان آن را نقداً بسپارند.

د) ۹ میلیون تومان از سرمایه شرکت را تعهد کرده، حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آن را نقداً بسپارند.

۷۴- انتخاب اولین مدیران در شرکت سهامی خاص:

الف) باید در مجمع عمومی مؤسّس به عمل آید.                                      ب) به اکثریت آراء سهامداران به عمل آید.

ج) به اکثریت عددی سهامداران به عمل آید.                                          د) به اتفاق آراء سهامداران به عمل آید.
۷۵- نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی:

الف) اگر سهام با نام باشد، می تواند منوط به موافقت مجمع عمومی گردد.                     ب) می تواند منوط به موافقت مجمع عمومی گردد.

ج) نمی تواند منوط به موافقت مجمع عمومی گردد.                                   د) در شرکت سهامی خاص، می تواند منوط به موافقت مجمع عمومی گردد.

۷۶- صدور ورقه سهم در شرکت سهامی از چه زمانی مجاز است؟
الف) ثبت شرکت                ب) تصویب اساسنامه                ج) پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام                 د) پایان پذیره نویسی

۷۷- برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام، باید مراتب ………………. در روزنامه ………………. نشر و به میزان …………………. به سهامداران مهلت داده شود.

الف) یک نوبت- کثیرالانتشار- حداقل ۲ ماه                                           ب) ۳ نوبت- کثیرالانتشار- حداقل ۶ ماه از تاریخ اولین آگهی

ج) یک نوبت- کثیرالانتشار و رسمی- حداقل ۶ ماه                                   د) ۳ نوبت- کثیرالانتشار- حداقل ۶ ماه از تاریخ آخرین آگهی

۷۸- ایجاد سهام ممتاز در کدام شرکت ممکن است؟

الف) فقط در شرکت سهامی عام به موجب اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده

ب) فقط در شرکت سهامی عام به موجب اساسنامه

ج) در شرکت سهامی عام و سهامی خاص به موجب اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده

د) در شرکت سهامی عام و سهامی خاص به موجب اساسنامه

۷۹- مؤسّسین شرکت سهامی نسبت به اعمالی که برای تأسیس انجام می دهند:

الف) مسؤولیت مشترک و مساوی دارند.                                             ب) مسؤولیت آنها محدود به مبلغی است که از سرمایه شرکت تعهد کرده اند.

ج) مسؤولیت آنها به نسبت مبلغی است که از سرمایه شرکت تعهد کرده اند.   د) مسؤولیت تضامنی دارند.

۸۰- مرجع ثبت شرکت ها برای صدور مجوز پذیره نویسی، چه تکلیفی نسبت به مندرجات اظهارنامه و ضمایم آن دارد؟

الف) مکلف به بررسی صحت اطلاعات آن است.

ب) هر صورت تقاضای هر ذینفعی، صحت اطلاعات را بررسی می کند.

ج) تنها مکلف به احراز هویت مؤسسان است.

د) تنها مکلف به تطبیق مندرجات آنها با قانون است.

۸۱- « الف » سهام خود را از شرکت سهامی عام به « ب » می فروشد، بعد از آن معلوم می شود که تمامی مبلغ اسمی سهام پرداخته نشده است. در این حالت ………………………….

الف) « الف » و « ب » متضامناً مسئول پرداخت مابقی مبلغ اسمی می باشند.

ب) در صورت عدم آگاهی شخص « ب » از این مطلب، « الف » مسئول پرداخت مابقی مبلغ اسمی می باشد.

ج) « ب » مسئول پرداخت مابقی مبلغ اسمی به شرکت است.

د) در هر صورت « الف » مسئول پرداخت مابقی مبلغ اسمی به شرکت است.

۸۲- در مورد آورده غیرنقد در شرکت سهامی کدام گزینه غلط است؟

الف) قانونگذار اجازه نداده است که حین تشکیل شرکت سهامی عام، پذیره نویسان، وجه غیرنقد به عنوان آورده شرکت بیاورند.

ب) در مورد شرکت سهامی خاص، امکان دارد که تمام سرمایه شرکت به صورت غیرنقد باشد.

ج) مؤسسان شرکت سهامی عام می توانند قسمتی از آورده خود را به صورت غیرنقد مشخص کرده باشند.

د) در شرکت سهامی خاص تنها قسمتی از سرمایه می تواند غیرنقد باشد.

۸۳- شرکت سهامی خاص « الف » قصد دارد با انجام اقدامات تبلیغاتی، سهام خود را در بورس اوراق بهادار عرضه کند، این امر ………………………

الف) مطلقاً امکان پذیر نیست.                                              ب) اصولاً امکان پذیر نیست.

ج) فقط به موجب مجوز سازمان بورس امکان پذیر است.              د) بعد از گذشت ۲ سال از تاریخ تأسیس و تصویب مجمع امکان پذیر است.

۸۴- شرکت سهامی خاص اقدام به صدور گواهی نامه موقت دست نویس کرده است به نحوی که اوراق از نظر شکلی با هم متفاوتند. در این صورت :

الف) تنها از نظر متحدالشکل نبودن اوراق قابل خدشه است.

ب) رعایت مقررات متحدالشکل بودن مخصوص ورقه سهم است و نه گواهی نامه موقت سهم، لذا اوراق قانونی است.

ج) چون شرکت سهامی خاص است پس اوراق مذکور قانونی و صحیح است.

د) از نظر متحدالشکل نبودن و چاپی نبودن قابل خدشه است.

۸۵- در مورد نقل و انتقال سهام در شرکت کدام گزینه صحیح است؟

الف) در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهام می تواند مشروط به موافقت مدیران شود ولی اصل قابلیت نقل و انتقال آن قابل سلب نیست.

ب) در شرکت سهامی خاص نقل و انتقال سهام می تواند مشروط به موافقت مدیران شود یا به طور کلی سلب گردد.

ج) در هیچ یک از شرکت های سهامی نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شود.

د) در شرکت سهامی خاص در صورت ذکر در اساسنامه نقل و انتقال سهام می تواند مشروط به موافقت مدیران شود.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 6 ؟