تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

۵۱- معاهده مروارید در ۱۲۹۲ قبل از میلاد میان رامسس دوم و کدام پادشاه منعقد شد؟

الف)آمنوفیس                                ب)پارس                                     ج)مقدونیه                                   د)هینیت ها

۵۲- کدامیک از عبارات زیر راجع به معاهدات وستفالی صحیح است؟

الف) پایان بخش جنگ های خونین ۳۰ ساله مذهبی در اروپا بود.                             ب) سرآغاز حقوق بین الملل نوین است.

ج) تئوری حاکمیت ملی برای اولین بار تثبیت گردید.                                             د) هر سه مورد

۵۳- کدام حقوقدان با الهام از تئوری Jus inter gentes  حقوق بین الملل را در مقابل حقوق داخلی قرار داده است؟

الف)آگوسو                                   ب)بنتام                                      ج)زوک                                       د)کانت

۵۴- حقوق بین الملل عمومی مجموعه قواعدی است که بر ………………. حاکم است.

الف) روابط میان دولتها         ب) موضوعات حقوق بین الملل          ج) اعضای جامعه بین المللی           د) اشخاص حقیقی و حقوقی بین المللی

۵۵- به عقیده کلسن اصل و قاعده بنیادین بر قواعد حقوقی چیست؟

الف) اصل جبران خسارت                  ب) اصل حسن نیت                   ج) اصل وفای به عهد                     د) اصل آزادی اراده

۵۶- تدوین حقوق بین الملل به معنی کدام است؟

الف) جمع آوری، تبدیل و مشخص نمودن عرف بین الملل                                       ب) جمع آوری مقررات بین المللی

ج) نگارش مقررات بین المللی                                                             د) در مجموعه ها قرار دادن مقررات بین المللی

۵۷- مهمترین اصل در دکترین(مونروئه) چیست؟

الف)عدم مداخله                             ب)حاکمیت                            ج)برابری                               د)حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات

۵۸- دیوان دائمی بین الملل دادگستری بین الملل در کدام قضیه، بر اصل برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی تأکید کرد؟

الف) قضیه آلودگی کارخانه کورزف      ب) قضیه کشتی لوتوس        ج) قضیه ماهیگیری انگلستان و نروژ      د) قضیه فلات قاره دریای شمال

۵۹- اولین بار ضمانت اجرای کیفری در کدام سند بین الملل تثبیت گردید؟

الف) معاهده صلح ورسای        ب) میثاق جامعه ملل            ج) معاهده لوکارنو      د) موافقت نامه لندن راجع به محاکمه سران نازی در جنگ جهانی دوم

۶۰- کدامیک از مکاتب زیر معتقد است که حقوق بین الملل ساختاری مستقل از اراده دارد؟ مکتب ……

الف)دوآلیسم                                 ب)مونیسم                       ج)اصالت اعیان                              د)پوزیتیویسم

۶۱- تفکیک بین جنگ مشروع (عادلانه) و جنگ غیر مشروع (غیر عادلانه) در کدامیک از مکاتب زیر مطرح گردید؟

الف) مکتب حقوق فطری و طبیعی           ب) مکتب حقوق وضعی            ج) مکتب حقوق عینی                   د) مکتب حقوق ارادی

۶۲- اساس این مکتب مبتنی بر شناخت پدیده ها از طریق شناخت ارزش حقوقی است که بر مبنای انطباق مادی و صوری آن قاعده با هنجاری است که در هر نظام حقوقی به صورت ارزش حقوق وجود دارد:

الف) مکتب حقوق ارادی                    ب) مکتب پوزیتیویسم                     ج) مکتب حقوق طبیعی                   د) مکتب مونیسم

۶۳- کنفرانس ۱۹۳۸ مونیخ با حضور کدام کشورها تشکیل و در مورد چه مسأله ای تصمیم گیری نمود؟

الف)فرانسه- آلمان- روسیه- ایتالیا- در مورد لهستان                                 ب)فرانسه- آلمان- انگلستان- ایتالیا- در مورد چکسلاواکی

ج)فرانسه- انگلستان- آلمان- ایتالیا- در مورد رومانی                                 د)آلمان- روسیه- انگلستان- ایتالیا- در مورد آلزاس و لورن

۶۴- رومی ها کدامک دسته از قواعد را ایجاد نمودند؟

الف)Jus inter gentes                   ب)Lex mercatoria                                ج)Jus naturale                          د)Jus gentium

۶۵- نظریه ای است که به موجب آن، اساس الزام آور بودن یک قاعده حقوقی بین الملل رضایت کشورهاست و کشور ملزم به اجرای قاعده ای نیست که نسبت به آن رضایت صریح نداده است؟

الف) تئوری اجرای حقوق بین الملل          ب) نظریه تلفیق          ج) تئوری رضایی بودن حقوق بین الملل            د) اصل کلس پوستریور

 

۶۶- مطابق کدامیک از نظریات زیر حقوق بین الملل یک حقوق واقعی است؟

الف) آستینیانیزم                            ب) نظریه ثنویت حقوقی                  ج) تئوری ناب حقوق                       د) نظریه مونیسم

۶۷- کدام متفکر ضمن اعتقاد به حقوق طبیعی معتقد به اراده دولت حاکم می باشد؟

الف)جنتیلی                                  ب)سوآرز                         ج)گروسیوس                                د)واتل

۶۸- کدامیک از دانشمندان اولین کسی بود که به نظریه یگانگی حقوقی نماد علمی بخشید؟

الف) ژرژ سل                                 ب) کلسن                                    ج) ویتوریا                                    د) آنزیلوتی

۶۹- مهمترین اثر مثبت معاهده صلح ورسای چه بوده است؟

الف) تأسیس جامعه ملل       ب) خاتمه جنگ جهانی اول  ج) انعقاد معاهداتی راجع به تحریم جنگ و منع تجاوز        د) سازش و تفاهم بین المللی

۷۰- کدام متفکر فقط فرد را تابع حقوق بین الملل می داند؟

الف)آنزیلوتی                                 ب)تریپل                                     ج)سل                                        د)کلسن

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 2 ؟