تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

۲۱۶- حقوق بین الملل خصوصی …………..

الف) بخشی از حقوق داخلی محسوب می شود.                             ب) بخشی از حقوق بین الملل است.

ج) جنبه بین الملل آن غالب است.                                          د) از حیث مرجع رسیدگی به دعاوی حقوق بین الملل عمومی نزدیکتر است.

۲۱۷- سکونت چه نقشی در تعیین تابعیت دارد؟

الف) بدل تابعیت است.                                                                     ب) اماره تابعیت است.

ج) یکی از معیارهای تابعیت است.                                                         د) نقشی در تابعیت ندارد.

۲۱۸- منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی در ایران ………….

الف)قانون و عرف است.        ب)قانون، عرف رویه قضایی و دکترین است.                  ج)قانون است.             د)عرف و رویه قضایی است.

۲۱۹- طفل متولد در ایران از پدر تبعه کشور الف و مادر ایرانی ………..

الف)ایرانی محسوب می شود در صورتی که پس از رسیدن به هجده سال یک سال دیگر نیز در ایران اقامت نماید.

ب)ایرانی محسوب می شود تا زمانی که از ایران خارج نشود.

ج)ایرانی محسوب می شود اگر بعد از رسیدن به سن هجده سال، درخواست تحصیل تابعیت ایران را بنماید.

د)به واسطه ایرانی بودن مادرش ایرانی محسوب می شود.

۲۲۰- کدام سیستم در جلوگیری و یا رفع بی تابعیتی مؤثرتر است؟

الف)خون                                     ب)خاک                                      ج)وحدت تابعیت                            د)استقلال تابعیت

۲۲۱- اشخاصی که تابعیت ایران را بدست آوردند می توانند از حق ……………….. بهره مند شوند.

الف) قضاوت                      ب) نمایندگی مجلس                            ج) وکالت                              د) عضویت در شورای نگهبان

۲۲۲- دختر خارجی که به تبع پدر خود تابعیت ایرانی را تحصیل کرده است، می تواند تابعیت ……………….. را ………………. قبول نماید.

الف) مملکت سابق پدر- در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن به سن ۱۸ سال تمام            ب) مملکت سابق پدر- در ظرف یکسال از تاریخ تحصیل تابعیت پدر

ج) مورد نظر- در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن به سن ۱۸ سال تمام                       د) مورد نظر- در ظرف یکسال از تاریخ تحصیل تابعیت پدر

۲۲۳- کدام گزینه صحیح است؟

الف) سلب تابعیت ایرانی به هیچ نحوی ممکن نیست.

ب) به درخواست اتباع ایرانی امکان سلب تابعیت وجود دارد.

ج) امکان سلب تابعیت از دارندگان تابعیت اکتسابی ایران به تشخیص دولت در هر صورت وجود دارد.

د) اصولاً دولت حق سلب تابعیت ایرانی، اتباع ایران را ندارد.

۲۲۴- در ازدواج های بین المللی آمیخته که ممکن است سبب بوجود آمدن تابعیت دوگانه برای زن شود قبول کدام سیستم توسط دولت متبوع زن می تواند مانع به وجود آمدن تابعیت دوگانه شود؟

الف)استقلال مطلق                          ب)استقلال نسبی                           ج)تابعیت واحده                             د)وحدت تابعیت زوجین

۲۲۵- مهلت خروج از ایران بعد از صدور سند ترک تابعیت ایران …………………. است.

الف) ۳ ماه                        ب) ۱ سال                       ج) ۳ ماه قابل تمدید تا ۱ سال                       د) ۱ سال و ۳ ماه

۲۲۶- در کدام مورد تغییر غیرارادی تابعیت برای افراد رخ می دهد؟

الف)هنگامی که شخص به عنوان مجازات از کشور اخراج شود.                                   ب)هنگامی که شخص به کشور دیگری پناهنده می شود.

ج)هنگامی که قسمتی از اراضی یک کشور از خاک اصلی جدا شود.                             د)برای فرزندانی که پدرشان تغییر تابعیت دهد.

۲۲۷- در کدامیک از موارد زیر اتباع بیگانه ای که علیه ایرانیان در ایران طرح دعوی می نمایند از دادن تأمین معاف هستند؟

الف)دعاوی مربوط به مالکیت اموال      ب)دعاوی مربوط به اموال شخصیه    ج)دعاوی مستند به سند رسمی     د)دعاوی مربوط به قراردادها

۲۲۸- یک ایرانی که بدون ترک تابعیت ایران تابعیت کشور خارجی را تحصیل نماید:

الف) به محض درخواست از تابعیت ایران خارج می شود.

ب) تابعیت ایرانی از او سلب می شود.

ج) دولت جمهوری اسلامی ایران باید تابعیت خارجی او را به رسمیت بشناسد ولی حق داشتن اموال غیر منقول را در ایران ندارد.

د) دولت جمهوری اسلامی ایران تابعیت خارجی او را کأن لم یکن می نماید.

۲۲۹- موضوع تابعیت وضع بیگانگان که امروز جزء موضوعات حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند، صرفاً ………

الف)خصوصی نبوده و به حقوق اساسی نیز ارتباط دارد.

ب)خصوصی است و با رژیم حقوقی دیگر ارتباطی ندارد.

ج)خصوص نبوده و به حقوق عمومی نیز ارتباط دارد.

د)خصوصی نبوده و  به حقوق بین الملل عمومی و حقوق جزا نیز ارتباط دارد.

۲۳۰- قواعد حقوق بین الملل خصوصی:

الف)قواعد وضع شده توسط قوه قانون گذاری هر کشور است.                                    ب)قواعد وضع شده داخلی و حقوق بین الملل است.

ج)قواعد عهدنامه های بین المللی و رویه های قضایی است.                                     د)شعبه ای از قواعد حقوق بین الملل عمومی است.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 6 ؟