تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

۱۴۱- عنصر قدرت سیاسی در حقوق اساسی:

الف)ناشی از آداب و سنت است.                                                           ب)ضرورت سلطه زمامدار مطلق است.

ج)ناشی از حاکمیت مطلق گروههای ذی نفوذ است.                                   د)ضرورت و ضمانت اجرای نظام حقوقی در جامعه سیاسی است.

۱۴۲- رهبری در مقام ولایت مطلقه امر …………….

الف)می تواند مجلس را منحل کند.

ب)می تواند رأساً مجازات محکومین را بدون هیچ محدودیتی تخفیف دهد.

ج)می تواند قائم مقام رهبری را تعیین نماید و تمامی وظایف و اختیارات خود را به او تفویض کند.

د)حق تنظیم روابط قوای سه گانه و نظارت بر قوای سه گانه را بر عهده دارد.

۱۴۳- اقتدار دولت در نظام حقوقی عبارت است از:

الف)قدرت سازمان یافته قانونی      ب)اعمال قدرت قوای حاکم        ج)اعمال قدرت قوه مجریه        د)قدرت سیاسی که فقط از سوی دولت اعمال می شود.

۱۴۴- مقام رهبری:

الف)اعضای شورای امنیت ملی را تعیین و مصوبات آن را امضاء می کند.

ب)هر زمانی که صلاح بداند با در نظر گرفتن مصالح کشور می تواند رئیس جمهور را عزل کند.

ج)اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به تشخیص خود و نتایج همه پرسی و مصوبات شورای امنیت ملی را تأیید می کند.

د)هر زمان که صلاح بداند می تواند اعضای شورای نگهبان را نصب و عزل کند.

۱۴۵- مقام رهبری از طریق ……………. بر قوه مقننه نفوذ و تأثیر دارند.

الف) نصب و عزل فقهای شورای نگهبان                                                 ب) نصب و عزل اعضای شورای نگهبان

ج) مشاوره با مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین سیاستهای کلی نظام                   د) صدور فرمان همه پرسی تقنینی

۱۴۶- نصب و عزل کدامیک از مقامات ذیل با مقام رهبری نیست؟

الف) فرمانده کل سپاه پاسداران          ب) رئیس قوه قضائیه                   ج) رئیس جمهور                   د) رئیس سازمان صدا و سیما

۱۴۷- کدام مورد از ارکان تضمین مردم سالاری در یک حکومت است؟

الف)وجود قانون اساسی                    ب)وجود انتخابات                           ج)برتری حقوق بشر            د)وجود همه پرسی

۱۴۸- حل معضلات نظام از وظایف و اختیارات کدام نهاد می باشد؟

الف) مجمع تشخیص مصلحت نظام             ب) مجلس شورای اسلامی                      ج) رهبری                   د) شورای عالی امنیت ملی

۱۴۹- حقوق اساسی معیار حاکم بر نظام سیاسی است که در آن:

الف)قدرت زمامدار تنظیم و حقوق مردم تضمین می شود.                            ب)نهادهای حاکم مشخص و تفکیک قوا تضمین می شود.

ج)قدرت زمامداری تضمین و حقوق مردم تنظیم می شود.                           د)حقوق مردم در محدوده اقتدار حکومت مردمی تعیین می شود.

۱۵۰- کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) مقام رهبری رأساً نمی تواند رئیس جمهور را عزل نماید.

ب) اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقام رهبری است.

ج) نصب و عزل اعضای شورای نگهبان با رهبری است.

د) ریاست قوه مجریه با مقام رهبری است.

۱۵۱- کدامیک بیانگر نقش و تأثیر مقام رهبری در قوه مجریه نیست؟

الف) امضای حکم ریاست جمهوری                                                 ب) تعیین سیاست های کلی نظام

ج) عزل رئیس جمهور پس از تشریفات مقرر در قانون اساسی                   د) نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری از طریق فقهای شورای نگهبان

۱۵۲- انتخاب فقیه عضو شورای موقت رهبری با کدام مقام می باشد؟

الف) مجمع تشخیص مصلحت نظام                  ب) شورای نگهبان              ج) مراجع عظام تقلید                      د) مجلس خبرگان رهبری

۱۵۳- کدامیک از موارد ذیل از جمله موارد سیاسی اعمال حکومتها می باشند؟

الف)دولت رفاهی                              ب)عمل اجرایی                              ج)عمل قضایی                                             د)عمل تقنینی

۱۵۴- کدامیک از ویژگیهای نظام حاکم در جمهوری اسلامی ایران است؟

الف)الهی                                       ب)ولایی                                       ج)مردم سالار                                د)همه موارد

۱۵۵- قانون اساسی ایران در مقایسه فرانسه دارای کدام تفاوت است؟

الف)وجود شورای نگهبان قانون اساسی                                                                ب)حق وتوی تعلیقی برای رئیس جمهور

ج)انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم                                                        د)حق نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 - 10 ؟