تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

۱۸۶- در امور اداری صلاحیت تفویض شده ………….

الف)اصولاً قابل تفویض به دیگری نیست.

ب)بنابر اهمیت آن می تواند قابل تفویض به دیگری باشد یا نباشد.

ج)در مواردی که در قانون منع نگردیده است، قابل تفویض به دیگری می باشد.

د)بنابر تمایل مقامی که صلاحیت به او تفویض شده قابل تفویض به دیگری می باشد.

۱۸۷- در کنترل سلسله مراتبی کدامیک از موارد زیر امکان انجام را ندارد؟

الف) ابطال                                    ب) اصلاح                                    ج) تعلیق                                     د) جانشینی

۱۸۸- مرجع صدور پروانه ساخت و ساز و نظارت بر آن در روستاها کدام واحد است؟

الف)بخشداری                                ب)دهیاری                                   ج)بنیاد مسکن                              د)استانداری

۱۸۹- بهترین وسیله برای اداره امور عمومی مهم کدامیک می باشد؟

الف) تمرکز اداری                            ب) تمرکز سیاسی                          ج) عدم تمرکز محلی                       د) عدم تمرکز سیاسی

۱۹۰- نظام انتخاب چه تأثیری در عدم تمرکز اداری دارد؟

الف) باعث ایجاد آن می گردد.     ب) موجب تقویت و تشدید آن می گردد.   ج) موجب کمال عدم تمرکز می شود.   د) موجب نابودی عدم تمرکز می گردد.

۱۹۱- سبک اداره کشور ایران تا پیش از مشروطیت به شکل ……………….. بود.

الف) تمرکز                                   ب) عدم تمرکز                              ج) تراکم                                      د) عدم تراکم

۱۹۲- اخذ عوارض …………

الف)صرفاً به موجب قانون امکان پذیر است.

ب)توسط شوراهای محلی امکان پذیر است.

ج)به موجب قانون یا مصوبه هیأت دولت به موجب تفویض اختیار مجلس امکان پذیر است.

د)صرفاً به موجب قانون مجلس امکان پذیر است و در برخی موارد شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی می داند.

۱۹۳- بخش عشایری تابع کدامیک از واحدهای زیر است؟

الف)فرمانداری و بخشداری                 ب)فرمانداری و دهداری                    ج)دهداری و بخشداری                     د)استانداری و فرمانداری

۱۹۴- ………………… واحد مبدأ تقسیمات کشوری است.

الف) منطقه                                   ب) مکان                                     ج) روستا                                     د) دهستان

۱۹۵- ماهیت حقوقی سازمان بازرسی کل کشور کدامیک از موارد زیر است؟

الف)موسسه عمومی غیردولتی            ب)نهاد عمومی غیردولتی                 ج)موسسه دولتی                        د)وزارتخانه

۱۹۶- مقام اداری در رابطه با مردم:

الف)خودش را در مقام قانون قرار می دهد.                                              ب)برای مردم حق و تکلیف ایجاد می کند.

ج)وسیله ای برای اعمال حق و تکلیف مردم است.                         د)می تواند با قانونگذاری و تغییر وضع چندان پاسخگو نباشد.

۱۹۷- در رابطه با شرکت های دولتی کدامیک قابلیت اجرا را ندارد؟

الف) اعلام ورشکستگی         ب) نظارت بر اموال و معاملات            ج) اقامه دعوای حقوقی علیه آنها              د) طرح دعوا از جانب آنها

۱۹۸- مؤسسات عمومی جزء کدام دسته از سازمانهای زیر قرار می گیرند؟

الف)سازمانهای متمرکز                     ب)سازمانهای محلی                        ج)سازمانهای دولتی            د)سازمانهای فنی

۱۹۹- کدامیک از مقامات زیر مقام اداری است و مقام سیاسی نیست؟

الف)وزیر                                      ب)معاون وزیر                               ج)مدیرکل                                   د)مدیرکل و معاون وزیر

۲۰۰- عدم تمرکز چه زمانی به کمال می رسد؟

الف) داشتن شخصیت حقوقی             ب) داشتن نظام انتخاب                    ج) برخورداری از درآمد مالی  د) همه موارد

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 4 ؟