تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۱ فروردین

۱۷۱- دعوایی در حال حاضر در دادگاه عمومی شهرستان شهریار در حال رسیدگی است، پس از مدتی به موجب تغییر در قوانین

رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه انقلاب کرج قرار می گیرد:

الف) رسیدگی باید در دادگاه عمومی شهرستان شهریار ادامه پیدا کند.

ب) رسیدگی باید در دادگاه عمومی شهرستان شهریار ادامه پیدا کند، مگر در قانون خلاف آن مقرر گردد.

ج) ادامه رسیدگی باید در دادگاه انقلاب کرج صورت گیرد.

د) ادامه رسیدگی باید در دادگاه انقلاب کرج صورت گیرد، مگر آنکه در قانون خلاف آن مقرر گردد.

۱۷۲- کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری نسبت به پرونده خاصی خود را صالح نمی داند و محاکم دادگستری را صالح برای رسیدگی می داند، در اینصورت:

الف) با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد.

ب) با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور برای تعیین مرجع صالح ارسال می دارد.

ج) با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری برای تعیین مرجع صالح ارسال می دارد.

د) پرونده را بایگانی می نمایند.

۱۷۳- زن و مردی در بخش لواسانات ازدواج می نمایند. ایشان در حال حاضر مقیم شهرستان کرج هستند. زن برای مطالبه مهریه خود به کدامیک از مراجع ذیل حق رجوع دارد؟

الف) دادگاه بخش لواسانات یا دادگاه عمومی شهرستان کرج             ب) دادگاه بخش لواسانات یا دادگاه خانواده شهرستان کرج

ج) دادگاه خانواده لواسانات یا دادگاه خانواده شهرستان کرج             د) دادگاه خانواده شهرستان کرج

۱۷۴- اگر یک اداره دولتی جهت ارائه خدمات آموزشی به کارمندان خود با یک مؤسّسه آموزشی قراردادی منعقد نماید، اما از پرداخت مبلغ قرارداد مزبور امتناع ورزد، مؤسّسه مزبور برای دریافت مبلغ مزبور باید به کدام مرجع رجوع نماید؟

الف) دیوان عدالت اداری

ب) دادگاه عمومی

ج) کمیسیون تخلفات اداری

د) ابتدا باید عهدشکنی اداره دولتی در دیوان عدالت اداری اثبات گردد و سپس جهت دریافت خسارت به دادگاه عمومی رجوع شود.

۱۷۵- اگر در خارج از ایران به یک وکیل دادگستری ایرانی وکالت داده شده باشد، امضاء موکل توسط چه شخصی تصدیق می گردد؟

الف) توسط وکیل و مأمور کنسولی ایران تؤأماً تصدیق می گردد.                    ب) فقط توسط وکیل تصدیق می گردد.

ج) فقط توسط مأمور کنسولی ایران تصدیق می گردد.                                د) ممکن است توسط وکیل یا مأمور کنسولی ایران تصدیق گردد.

۱۷۶- اگر وکیلی که حق اقدام تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر را داشته باشد، موقع ابلاغ رأی استعفا دهد، ………..

الف) رأی باید به موکل ابلاغ گردد و ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ به موکل است.

ب) رأی باید به موکل ابلاغ گردد اما ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ به وکیل است.

ج) رأی به وکیل ابلاغ می گردد و ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ به وکیل است.

د) رأی به وکیل ابلاغ می گردد اما ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخی است که موکل نسبت به مفاد آن رأی مطلع گردد.

۱۷۷- اگر مدیر دفتر نسبت به دادخواستی، قرار رد دادخواست صادر نماید، این قرار:

الف) ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ در همان دادگاه قابل اعتراض است و رأی دادگاه نیز قابل تجدیدنظر است.

ب) ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ در همان دادگاه قابل اعتراض است و رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

ج) ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ در همان دادگاه قابل اعتراض است و رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

د) ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ در همان دادگاه قابل اعتراض است و رأی دادگاه نیز قابل تجدیدنظر است.

۱۷۸- اگر زنی بطور غیر قانونی از منزل شوهر خارج گردد، اوراق قضایی در چه محلی به او ابلاغ می گردد؟

الف) در منزل شوهر چرا که او ناشزه است و اقامتگاه زن ناشزه همچنان تابع اقامتگاه شوهر است.

ب) در منزل یا محل کار شوهر او چرا که او ناشزه است و اقامتگاه زن ناشزه همچنان تابع اقامتگاه شوهر است.

ج) در منزل یا محل کار خود زن چرا که محل زندگی او از محل زندگی شوهر جدا شده است.

د) ابلاغ اوراق ممکن است در منزل یا محل کار خود زن یا در منزل شوهر او به عمل آید.

 

۱۷۹- رسیدگی به امور حسبی تابع……………. و در دادگاههای ………………… دعاوی تجاری تابع ………………… و در دادگاههای …………….. دعاوی حقوقی مربوط به ثروت های ناشی از اصل ۴۹ قانون اساسی تابع ………………….. و در دادگاههای ……………………. صورت می گیرد.

الف) قانون آیین دادرسی مدنی – خانواده – قانون تجارت – تجاری – قانون آیین دادرسی کیفری – عمومی

ب) قانون امور حسبی – عمومی – قانون آیین دادرسی مدنی – عمومی – قانون آیین دادرسی مدنی – انقلاب

ج) قانون امور حسبی – خانواده – قانون تجارت – عمومی – قانون آیین دادرسی کیفری – انقلاب

د) قانون آیین دادرسی مدنی – عمومی – قانون آیین دادرسی مدنی – تجاری – قانون آیین دادرسی مدنی – عمومی

۱۸۰- رسیدگی به قرار عدم صلاحیتی که در زمان حکومت قانون سابق صادر شده است:

الف) تابع قانون زمان صدور قرار عدم صلاحیت است.

ب) تابع قانون زمان رسیدگی به قرار عدم صلاحیت است.

ج) تابع قانون زمان رسیدگی به قرار عدم مشروط

د) تابع زمان صدور قرار عدم صلاحیت است مشروط به اینکه اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

۱۸۱- هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر……

الف) خواهان یا نماینده وی با تقدیم دادخواست مطابق آیین دادرسی مدنی تقاضا نماید.

ب) شخص یا اشخاص ذینفع طبق قانون درخواست نمایند.

ج) شخص ذی سمت یا نماینده قانونی وی وفق قوانین درخواست نماید.

د) شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی با تقدیم دادخواست مطابق قوانین تقاضا نماید.

۱۸۲- اگر به موجب قانون لاحق آراء صادره از دادگاه انقلاب غیر قابل اعتراض شود این قانون……….

الف) در هر حال عطف به ماسبق می شود.                          ب) عطف به ماسبق نمی شود.

ج) اگر در قانون تصریح شده شود عطف به ماسبق می شود.      د) عطف به ماسبق نمی شود زیرا به حقوق مکتسبه اشخاص خلل وارد می آورد.

۱۸۳- ددادگاه در مورد هر دعوا باید …………………..

الف) به قرارهای مغایر با موازین شرع رسیدگی ننماید چرا که این قرارها در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

ب) اگر قاضی برابر قانون رسیدگی ننماید مستنکف از احقاق حق شناخته می شود.

ج) به طور خاص تعیین تکلیف نماید.                                                            د) تمام موارد

۱۸۴- دررمورد احکامی که در زمان قانون سابق صادر و در زمان قانون لاحق ابلاغ شده اند کدام قانون مجری است؟

الف) قانون سابق زیرا آراء تابع قانون زمان صدورند.                                          ب) قانون لاحق زیرا آراء تابع قانون زمان ابلاغ هستند.

ج) قانون سابق هر چند آراء تابع قانون زمان صدورند.                                         د) قانون لاحق هرچند آراء تابع قانون زمان ابلاغ هستند.

۱۸۵- « الف » بابت وجهی که از « ب » قرض گرفته است رسیدی به «ب » می دهد که به موجب آن متعهد به بازپرداخت وجه مذکور به تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۱ می گردد. « ب » در تاریخ ۵/۶/۱۳۹۱ با توجه به اقرار کتبی « الف » مبنی بر عدم تأدیه دین در سررسید اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه وجه می نماید. جلسه اول رسیدگی به تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ تعیین می شود و تا این تاریخ نیز « الف » دین خود را ادا نکرده است. این دعوا ……………..

الف) قابلیت استماع را دارد چرا که در زمان رسیدگی، سررسید ادای دین « الف » فرا رسیده است و نامبرده دین خود را ادا نکرده است.

ب) قابلیت استماع ندارد چرا که در زمان تقدیم دادخواست، سررسید ادای دین فرا نرسیده بوده است.

ج) قابلیت استماع را دارد چرا که خوانده خود اقرار به عدم پرداخت دین در سررسید آن کرده است.

د) قابلیت استماع را در صورتی دارد که خواهان تنفیذ اقرار خوانده را نیز خواسته باشد.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 6 ؟