تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۳ پنج شنبه ۲۸ اسفند

 

 

نکته۹۱: هرگاه دو وصیت نامه مخالف دریک روز تنظیم شده باشد ونتوان تقدم یکی را احراز کرد درصورتی که تعارض ذاتی نباشد (مانند تملیک یک مال به دو نفر) باید در هر دو را اجرا کرد زیرا تردید دراصل رجوع وجوددارد و زمان هیچ یک از دو اراده به اثبات نمی رسد.برعکس هرگاه تضادبین دو وصیت ذاتی باشد و جمع آنها حتی درفرض انشاءیک وصیت ممکن نباشد (مانندتملیک طلب به بدهکار وشخص ثالث) چاره ای جزء ابطال هر دو باقی نمی ماند.

نکته۹۲: موصی به، یا باید موجود باشد و یا قابلیت وجود را درآینده داشته باشد مانند میوه‌ی درخت، نتاج حیوان و….امکان وصیت به مال آینده ناظر به موردی است که موصی تملیک عین را که موجود می‌پندارد اراده نکند و بعد معلوم شود که موجود نبوده است.دراین صورت به علت فقدان موضوع آن باطل است به ویژه آنکه آن عین درآینده نیز به وجود نمی آید.ماننداینکه موصی اسبی راکه خیال می‌کنددرمزرعه دارد وصیت کند وبعد معلوم شود اسب هنگام وصیت مرده است.تصرف موصی به علت فقدان موضوع باطل است.

نکته۹۳: علم اجمالی به موصی به  و قابلیت تعیین موصی به برای حجیت وصیت کافی است ونیازی نیست که وصف و مقدارآن معلوم باشد.

نکته۹۴: موصی می‌تواند یک نفر را تحت عنوان ناظر برای نظارت برعملیات وصی معین کند وحدود اختیاراتش راتعیین کند.این ناظرممکن است استصوابی باشد یا اطلاعی که اصل براطلاعی بودن است واستصوابی بودن نیازبه تصریح دارد.درخصوص تفاوت این دو امر باهم قبلاً توضیح داده شد.

نکته۹۵: مالکیت منفعت وحق انتفاع دو مفهوم مختلف می‌باشند.درمالکیت  منفعت، شخصی مالک عین ودیگری مالک منفعت است درحالیکه درحق انتفاع ازملک غیر، هم مالک عین و هم مالک منفعت یک شخص می‌باشد و شخص دیگری بدون آنکه مالک چیزی باشد فقط حق استفاده ازموضوع حق را خواهدداشت.

نکته۹۶: تفاوتهای خیارشرط باشرط فاسخ عبارتست از:

الف.خیارشرط حتماً باید مقیّد به مدت باشد ولی شرط فاسخ نیازبه مدت ندارد.

ب.اعمال خیاریک ایقاع است به نحوی که برای اعمال آن نیازمند قصد می‌باشیم در حالیکه شرط فاسخ عبارتست از شرطی که اگرمحقق شود، نتیجه‌ی آن انحلال قهری عقدمی باشد و به قصد طرفین ارتباطی ندارد.

ج.خیارشرط فقط درعقود لازم به کار می‌رود درحالیکه شرط فاسخ هم درعقود جایز و هم در عقود لازم راه دارد.

نکته۹۷: دربحث شروط ضمن عقد باید به موارد زیر توجه داشت:

الف.اگر انتظارات اساسی و ذاتی عقد را بدون مدت از آن سلب نماییم، چون شرط خلاف مقتضای ذات عقد است لذا هم شرط باطل است وهم عقد را باطل می‌کند (جلوگیری بدون مدت ازتملیک درعقدبیع ).

ب.اگرانتظارات و اثرات فرعی عقد را بدون مدت مشخص سلب نماییم، شرط بدلیل نامشروعیت باطل است اماعقد به قوت خود باقی است.

ج.اگرانتظارات و اثرات عقد خواه اساسی و ذاتی و خواه فرعی و حاشیه ای باشد را با مدت مشخص و متعارف بوسیله‌ی شرطی محدود نماییم، هیچ خللی به عقد وارد نیست و شرط و عقد هردو صحیح می‌باشند.

نکته۹۸: نکاح سفیه صحیح می‌باشد اما صداق آن به خاطر مالی بودنش، غیرنافذ می‌باشد.

نکته۹۹: وصیت به مال غیر اگر معلق به فوت خودمالک مال باشد، غیرنافذ است اما اگر معلق به فوت خود موصی گردد، باطل می‌باشد.

نکته۱۰۰: ماهیت اقاله عقداست واقاله دوباره قابل اقاله نمی باشد.

   موفق باشید

محمد فرجی

مدیر موسسه طرح نوین اندیشه

۲۸ /۱۲ /۹۳به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 + 1 ؟