تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۳ سه شنبه ۲۶ اسفند

۱۰۱- گزینه “ ج “ صحیح است. معمولاً وضع تعینی واضع مشخص نداشته و عرف به عنوان واضع لحاظ می شود.
۱۰۲- گزینه “ الف “ صحیح است. مجمل و مؤول تا زمانی که ابهامشان بر طرف نشده به همان صورت باقی مانده و محل اعتنای اصولیون نسیتند ولی نص و ظاهر محل اتکا می باشند.
۱۰۳- گزینه “ د “ صحیح است. در صورتی که عده ای به قضاوت بپردازند از عهده ما بقی ساقط است.
۱۰۴- گزینه “ ب “ صحیح است. امر همیشه نشانگر وجوب نیست و گاهی نشانه جواز است که از جمله آنها امر عقیب حذر است.
۱۰۵- گزینه “ ب “ صحیح است.
۱۰۶- گزینه “ ج “ صحیح است. شرط و وصف و عدد در برخی از موارد حجت هستند و در برخی از موارد حجت نیستند.
۱۰۷- گزینه “ ج “ صحیح است. عام استغراقی عامی است که به تک تک افراد صدق می کند.
۱۰۸- گزینه “ ب “ صحیح است.
۱۰۹- گزینه “ ج “ صحیح است. تخصیص به وصف نوعی از انواع تخصیص است که به توصیف مورد تخصیصی می پردازد.
۱۱۰- گزینه “ د “ صحیح است. خبر متواتر خود دسته ای مستقل از خبر واحد است.
۱۱۱- گزینه “ ب “ صحیح است.
۱۱۲- گزینه “ د “ صحیح است.
۱۱۳- گزینه “ ب “ صحیح است.
۱۱۴- گزینه “ الف “ صحیح است. شک در مقتضی یعنی شک در بقاء یا استعداد قابلیت چیزی که به این شک مثل سایر شک ها در اصل استصحاب توجه نکرده و بر بقاء آن مسأله که در سابق وجود داشته استصحاب نمائیم.
۱۱۵- گزینه “ الف “ صحیح است.
۱۱۶- گزینه “ د “ صحیح است.
۱۱۷- گزینه “ الف “ صحیح است.
۱۱۸- گزینه “ الف “ صحیح است.
۱۱۹- گزینه “ ب “ صحیح است.
۱۲۰- گزینه “ ب “ صحیح است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 7 ؟