تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۳ سه شنبه ۲۶ اسفند

۱۰۱- هنگامی که عرف از لفظ قانون معنای، مقررات را استخراج می کند به این عمل ………………. می گویند.

الف)وضع تعیینی صریح                   ب)وضع تعیینی ضمنی                     ج)وضع تعینی با معنی                     د)وضع تعینی بی معنی

۱۰۲- در علم اصول فقه کدام دسته از موارد زیر به عنوان نقطه اتکا در الفاظ به کار می رود؟

الف)نص و ظاهر                            ب)ظاهر و مجمل                           ج)مجمل و مؤول                           د)نص و مؤول

۱۰۳- عمل قضاوت جزء واجبات ………………… است.

الف)عینی                                     ب)تعیینی                                    ج)مطلق                                      د)کفایی

۱۰۴- امر عقیب حذر دلالت بر ……………. دارد.

الف)استحباب                               ب)جواز                                      ج)وجوب                                     د)حرمت

۱۰۵- دلالتی که در آن قیدی وجود دارد که به نظر می رسد علت حکم است به عنوان دلالت ……………… شناخته می شود.

الف)اقتضا                                    ب)تنبیه و ایماء                             ج)اشاره                                      د)طبعی

۱۰۶- کدامیک از مفهوم های زیر مطلقاً حجت نیست؟

الف)شرط                                    ب)وصف                                                ج)لقب                                        د)عدد

۱۰۷- مطابق ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی: هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد. بیانگر چه نوع عامی است؟

الف)عام مجموعی                           ب)عام بدلی                                 ج)عام استغراقی                             د)عام صرفی

۱۰۸- واجبی که به دو نوع فوری و غیرفوری تقسیم می شود کدام واجب است؟

الف)موقت                                   ب)غیرموقت                                ج)مشروط                                    د)کفایی

۱۰۹- ماده ۱۰۷۸ قانون بیان می دارد: هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد. این ماده بیانگر چه نوع از انواع مخصص است؟

الف)تخصیص به شرط                     ب)تخصیص به استثناء                    ج)تخصیص به وصف                      د)تخصیص به غایت

۱۱۰- کدامیک جزء اخبار واحد نیست؟

الف)خبر صحیح                             ب)خبر ضعیف                              ج)خبر حسن                                 د)خبر متواتر

۱۱۱- ……………….. عبارت است از صرف نظر کردن از قیاس یا قاعده کلی یا دلیل دیگر و به ملاحظه مصلحتی خاص و حکمی مخالف برای مسأله ای پیدا کردن.

الف)استصلاح                               ب)استحسان                                ج)قیاس منصوص العله                    د)قیاس مستنبط العله

۱۱۲- …………………… عبارت از چیزی است که برای افراد فقط وضع تکلیف می کند و در موردی که در خصوص امری شک داریم و ادله قوی در دسترس نیست کاربرد دارد.

الف)دلیل به معنای عام                   ب)دلیل به معنای خاص                  ج)اماره                                       د)اصل

۱۱۳- ………………. عبارت است از اینکه در جایی وظیفه و تکلیف معلوم است ولی در انجام یا اتمام آن تردید داریم.

الف)اصل برائت                            ب)اصل احتیاط                             ج)اصل استصحاب                         د)اصل تخییر

۱۱۴- کسی که غایب بوده و خبری از او در دست نیست وراث او حق ندارند اموالش را میان خود تقسیم کنند تا آنکه زمانی بگذرد که امثال او معمولاً تا آن زمان زنده نمی ماند بقاء چنین کسی در این مدت مشکوک است. این شک از مصادیق ……………… است.

الف)شک در مقتضی              ب)شک در وجود رافع                   ج)شک در واقعیت موجود                        د)شک در حدوث

۱۱۵- ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: در آمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است. چه نوع قاعده اصولی در این ماده حاکم است؟

الف)تخصیص                                ب)حکومت                                  ج)تخصص                                   د)ورود

۱۱۶- در کدام گزینه عدد از حیث قلت و کثرت مفهوم دارد؟

الف)نکاح دائم با چهارزن جایز است.                                ب)ثبوت خیار حیوان به مدت ۳ روز

ج)لزوم اقامه شهادت دو شاهد عادل مرد                          د)ارث بردن زوج نصف دارایی زوجه را به فرض اگر زوجه فرزندی نداشته باشد.

۱۱۷- دلالت ………….. عبارت است از اینکه معنایی که لازمه سخن متکلم است از کلام دریافت شود هرچند متکلم آن را قصد نکرده باشد.

الف)اشاره                                    ب)تضمنی                                    ج)مطابقه                                     د)حکمی

۱۱۸- به حکم اصل ۱۱۵ قانون اساسی: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد تفسیری که شورای نگهبان از رجال دارد به افراد مذکر است دلیل این اظهار چیست؟

الف)اصاله الحقیقه                           ب)اصاله عدم التقدیر                                  ج)انصراف                                   د)اصل عدم

۱۱۹- مشتق در نزد علمای اصول، حقیقت در کدام است؟

الف)تلبس به مبدأ گذشته                 ب)تلبس به مبدأ حال                      ج)تلبس به مبدأ آینده                     د)تلبس به سابق ترین حال

۱۲۰- استعمال لفظ حکم به آن تصمیم دادگاه که مربوط به ماهیت دعوا نباشد ……………. نامیده می شود.

ج)وضع تعیین                 ب)استعمال مجازی                                    الف)استعمال حقیقیبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 1 ؟