تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۳ ساعت ۰۹:۱۸
۹۳ دوشنبه ۲۵ اسفند

 pdf

 

نکته۶۱: تسلیم عین مستأجره‌ی مشاعی، منوط به اذن شریک مشاعی است.

نکته۶۲: فقط عیبی که موجب نقصان منفعت یا سختی درانتفاع گردد می‌تواند مبنای فسخ عقد اجاره قرارگیرد.

نکته۶۳: درخصوص مزاحمت ثالث بدون ادعای حق درعین مستأجره قبل ازقبض مستأجر دو راه دارد:

۱- رفع مزاحمت و مطالبه‌ی اجرت المثل ازمزاحم               ۲- فسخ عقد اجاره

نکته۶۴: ید مستأجر، امانی است.بنابراین مستأجر باید نسبت به مورد اجاره متعارف رفتارکرده و تعدی و تفریط نکند مثلاً:

الف.موضوع اجاره را برای مصرف مقرر دراجاره نامه یا مصرف متعارف استعمال نماید.

ب.مال الاجاره را طبق مواعد یا درصورت عدم تعیین مواعدنقداً بپردازد.

نکته۶۵: اجاره‌ی اشخاص به دو شکل قابل تصور است:

۱- اجاره‌ی خدمه و کارگران

۲- اجاره‌ی متصدیان حمل ونقل جهت انتقال اشخاص یااموال

نکته۶۶: سرمایه باید لزوماً وجه نقدباشد.

نکته۶۷: طرق انفساخ عقدمضاربه عبارت است از:

۱- فوت یا حجر احدطرفین(مضارب /مالک)

۲- مفلس شدن مالک سرمایه

۳- تلف کل سرمایه وسود

۴- عدم امکان تجارت

نکته۶۸: درجعاله التزام به اجرت، مجهول و مبهم باطل است امانیاز نیست اجرت از جمیع جهات معلوم باشد لکن اما جعل حداقل باید قابل تعیین باشد.

نکته۶۹: هرگاه عمل موضوع جعاله، دارای اجزاء متعدد باشد، درصورت فسخ یا انفساخ، تحقق هریک ازاجزاء مطلوب جاعل، موجب استحقاق عامل برای اخذ جعل به نسبت عمل انجام شده خواهد بود.

نکته۷۰: هرگاه عامل، کسی را به عنوان مساعدت دهنده داشته باشد، از اجرت اوکم نمی شود اما هرگاه کسی با قصدتبرع به عامل کمک کند، آن گاه به همان نسبت ازاجرت عامل به نفع جاعل کسر می‌گردد.

                                                                                                                                    موفق باشید

                                             محمد فرجی

مدیر موسسه طرح نوین اندیشه

                                                                                                ۲۵ /۱۲ /۹۳



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 10 ؟