تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۳ یکشنبه ۲۴ اسفند

۶۱- گزینه ج صحیح است.

۶۲- گزینه الف صحیح است. گزینه ب مشمول تعریف دعوای حقوقی می شود. طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در مرجع کیفری به موازات دعوای عمومی را دعوی خصوصی می نامند.

۶۳- گزینه الف صحیح است.

۶۴- گزینه ب صحیح است. گزینه الف تعریف اصطلاح متهم است.

۶۵- گزینه د صحیح است. گزینه ب تعریف اصطلاح حکم نهایی است.

۶۶- گزینه ب صحیح است.

۶۷- گزینه د صحیح است.

۶۸- گزینه د صحیح است.

۶۹- گزینه الف صحیح است. موانع تعقیب دعوای عمومی عواملی موقت هستند که موجب توقف تعقیب می شوند اما عوامل سقوط دعوای عمومی عواملی هستند که به شکل دائم موجب موقوفی و یا اجرای مجازات می باشند و منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شوند.

۷۰- گزینه الف صحیح است. این معنا از ماده ۲۱ ق.آ.د.ک جدید استنباط می گردد.

۷۱- گزینه الف صحیح است.

۷۲- گزینه د صحیح است. گزینه د از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد.

۷۳- گزینه ج صحیح است. پس از صدور قرار نهایی جلب دادرسی (مجرمیت) در صورت موافقت دادستان آن، وی به طرفیت دادگاه صالح کیفرخواست صادر می کند.

۷۴- گزینه ج صحیح است. اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت قطعی دادگاه و در موارد پیش بینی شده در قانون توسط محکوم علیه ممکن است.

۷۵- گزینه الف صحیح است.                                  ۷۶- گزینه ب صحیح است.                        ۷۷- گزینه ب صحیح است.

۷۸- گزینه الف صحیح است.                                  ۷۹- گزینه ب صحیح است.                        ۸۰- گزینه ج صحیح است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 1 ؟