تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۳ یکشنبه ۲۴ اسفند

۶۱- نظام دادرسی مختلط یعنی …………..

الف)نظامی که مرحله تحقیقات مقدماتی در آن به شکل ترکیبی و افتراقی انجام می شود.

ب)نظامی که مرحله دادرسی در آن به شکل ترکیبی و افتراقی انجام می شود.

ج)نظامی که مرحله تحقیقات مقدماتی در آن تابع مقررات نظام دادرسی تفتیشی و مرحله دادرسی در آن تابع مقررات نظام دادرسی اتهامی است.

د)نظامی که مرحله تحقیقات مقدماتی در آن تابع مقررات دادرسی اتهامی و مرحله دادرسی آن تابع مقررات نظام دادرسی تفتیشی است.

۶۲- دعوای خصوصی یعنی …………..

الف)دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که در مرجع کیفری اقامه شود.

ب)دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که در مرجع حقوقی اقامه شود.

ج)دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که در مرجع حقوقی یا کیفری اقامه شود.

د)دعوای مطالبه تعقیب مرتکب توسط شاکی خصوصی.

۶۳- مرحله کشف جرم بر عهده …………………. و مرحله تعقیب متهم بر عهده …………….. و مرحله تحقیقات مقدماتی بر عهده ………….. است.

الف)ضابطان دادگستری- دادستان- بازپرس                                                     ب)دادستان- دادستان- بازپرس

ج)ضابطان دادگستری- بازپرس- دادستان                                                       د)ضابطان دادگستری- بازپرس- بازپرس

۶۴- مجرم یعنی …………..

الف)کسی که به او تفهیم اتهام شده باشد.                                          ب)کسی که به موجب حکم قطعی محکوم به ارتکاب جرم شده باشد.

ج)کسی که به موجب حکم بدوی محکوم به ارتکاب جرم شده باشد.           د)کسی که مظنون به ارتکاب جرم باشد.

۶۵- حکم قطعی یعنی …………..

الف)حکمی که جزء از طریق عادی قابل اعتراض نیست.                           ب)حکمی که کلاً قابل اعتراض نیست.

ج)حکمی که در هر حال قابل اعتراض است.                                          د)حکمی که جزء از طریق فوق العاده قابل اعتراض نیست.

۶۶- قاعده قانونی بودن تعقیب یعنی …….

الف)موارد تعقیب متهم توسط مقام قضایی باید در قانون از قبل پیش بینی شده باشد.

ب)مقام قضایی مکلف به تعقیب متهم از حیث جنبه عمومی جرم است و این موضوع قابل تصالح یا اسقاط نیست.

ج)مقام قضایی مجاز است که متهم را تحت تعقیب قرار دهد.

د)تعقیب متهم باید به موجب قانون امکان پذیر باشد.

۶۷- در کدامیک از گزینه های زیر دادسرا اصولاً وجود ندارد؟

الف)شهرستان مرکز استان                ب)شهرستان غیرمرکز استان             ج)شهرستان استان تهران                 د)حوزه قضایی بخش

۶۸- کدامیک از گزینه های زیر جزء موانع تعقیب نیست؟

الف)اناطه                                                                                                            ب)جنون مرتکب قبل از صدور حکم قطعی

ج)مصونیت تشریفاتی                                                                                   د)صغر سن مرتکب در حین ارتکاب جرم

۶۹- عوامل سقوط دعوای عمومی یعنی …………

الف)عواملی که موجب موقوفی تعقیب، یا اجرای مجازات می شوند.                  ب)عواملی که به شکل موقت موجب توقف تعقیب می شوند.

ج)عواملی که موجب صدور قرار منع تعقیب می شوند.                                   د)هر سه گزینه.

۷۰- قرار اناطه در چه زمانی صادر می شود؟

الف)منوط شدن رسیدگی به امر کیفری به اثبات موضوعی در مرجع حقوقی.

ب)منوط شدن رسیدگی به یک امر کیفری به اثبات موضوعی در مرجع کیفری.

ج)منوط شدن رسیدگی به یک امر کیفری به اثبات موضوعی در مرجع حقوقی یا کیفری.

د)منوط شدن رسیدگی به یک امر کیفری به دستیابی و حضور او در دادگاه.

۷۱- مراحل رسیدگی به یک امر کیفری به ترتیب عبارتند از ……………

الف)مرحله کشف جرم- مرحله تعقیب متهم- مرحله تحقیقات مقدماتی- مرحله دادرسی- مرحله اجرای حکم

ب)مرحله تعقیب متهم- مرحله کشف جرم- مرحله تحقیقات مقدماتی- مرحله دادرسی- مرحله اجرای حکم

ج)مرحله کشف جرم- مرحله تحقیقات مقدماتی- مرحله دادرسی- مرحله اجرای حکم

د)مرحله تعقیب متهم- مرحله تحقیقات مقدمات- مرحله دادرسی- مرحله اجرای حکم

۷۲- کدامیک از گزینه های زیر از موارد صدور قرار منع تعقیب نیست؟

الف) رفتار مرتکب جرم نباشد.                                                                                   ب)جرمی واقع نشده است.

ج)دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد.                                             د)مرتکب فاقد مسئولیت کیفری باشد.

۷۳- کیفرخواست را چه کسی صادر می کند و مخاطب آن کیست؟

الف)بازپرس- دادستان                    ب)دادستان- دادستان                    ج)دادستان- دادگاه                                    د)بازپرس- دادگاه

۷۴- اعاده دادرسی یعنی ………….

الف)اعتراض به رأی غیابی دادگاه.                                                                             ب)اعتراض به حکم غیرقطعی دادگاه.

ج)اعتراض به حکم محکومیت قطعی دادگاه.                                                                  د)اعتراض به حکم قطعی دادگاه.

۷۵- اجرای احکام اصولاً بر عهده …………………… است.

الف)دادسرا             ب)دادگاه صادرکننده رأی قطعی             ج)دادگاه صادرکننده رأی                   د)عالی ترین دادگاه صادرکننده رأی

۷۶- کدامیک از گزینه های زیر به موجب قانون جدید آیین دادرسی کیفری به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، قابل مطالبه از مرجع کیفری نیست؟

الف)ضرر و زیان مادی             ب)ضرر و زیان عدم النفع                  ج)ضرر زیان معنوی                د)ضرر و زیان ممکن الحصول

۷۷- واخواهی یعنی ………..

الف)اعتراض به رأی حضوری غیرقطعی دادگاه بدوی.                                          ب)اعتراض به رأی غیابی دادگاه.

ج)اعتراض به رأی حضوری قطعی.                                                                  د)اعتراض به رأی حضوری غیرقطعی.

۷۸- به عمل دستگیری مشتکی عنه جهت حاضر نمودن در مرجع تحقیق ………………. گفته می شود.

الف)جلب                                                ب) توقیف                       ج) بازداشت موقت                                    د) احضار

۷۹- قرار بازداشت موقت نوعی از ……………….. است.

الف)قرار تأمین خواسته                    ب)قرار تأمین کیفری                      ج)قرار نیابت قضایی                       د)قرار نهایی

۸۰- بازپرس یک …………….. است.

الف)ضابط دادگستری                     ب)قاضی تعقیب                            ج)قاضی تحقیق                             د)قاضی دادگاهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 8 ؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶

  باسلام
  فعلا معلوم نیست.

 • رضا درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

  سلام مبنای منیع آزمون قضاوت۹۴ آیین دادرسی کیفری جدید است یا قدیم؟؟؟

 • طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

  با سلام
  متوسط ضعیف.

 • Ali درتاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

  سلام…
  ۵۵درصد آیین دادرسی کیفری….