تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۳ شنبه ۲۳ اسفند

۴۱- گزینه ج صحیح است. ماده ۲ ق.م.ا

۴۲- گزینه الف صحیح است. به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات هیچ عملی جرم نیست و قابل مجازات نیست مگر اینکه قبل از ارتکاب آن عمل به موجب قانون جرم و قابل مجازات باشد. این اصل دارای دو نتیجه است:

۱- قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی جزایی

۲- قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی که مورد اخیر خود دو نتیجه دارد که عبارتند از:

الف: قاعده تبرئه در حال شک                                ب)قاعده منع استفاده از قیاس در تفسیر قوانین جزایی ماهوی

۴۳- گزینه ب صحیح است. معنی عطف به ما سبق نشدن قانون جزایی اصولاً این است که مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد. قواعد و احکام مربوط به این قاعده در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

۴۴- گزینه الف صحیح است. جرم مرکب جرمی است که عنصر مادی آن از چند جز تشکیل شده باشد در مقابل جرم ساده جرمی است که عنصر مادی آن از یک جز تشکیل می شود. از مصادیق بارز جرم مرکب، جرم کلاهبرداری می باشد.

۴۵- گزینه د صحیح است. اصل صلاحیت شخصی فعال یعنی اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزهکار و اصل صلاحیت شخصی منفعل یعنی اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده.

۴۶- گزینه د صحیح است. مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات مقدماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد جرم نیست. (ماده ۱۲۳ ق.م.ا) و عناصر شروع به جرم نیز در ماده ۱۲۲ ق.م.ا مشخص شده است که به درستی در گزینه د به آن اشاره شده است و لازم به ذکر است انصراف ارادی موجب عدم تحقق شروع به جرم است که در این خصوص باید به حکم مقرر در ماده ۱۲۴ ق.م.ا توجه نمود.

۴۷- گزینه ج صحیح است. گزینه ب تعریف نوعی از جرم محال است. لازم به تذکر است که برای تحقق جرم محال یا جرم عقیم مسیر فعل مجرمانه باید تا پایان توسط مرتکب طی شده باشد.

۴۸- گزینه د صحیح است. عنصر معنوی جرایم غیرعمدی تقصیر است در این خصوص باید به ماده ۱۴۵ ق.م.ا و تبصره آن توجه کرد. در خصوص عنصر معنوی جرم عمدی نیز توجه به ماده ۱۴۴ ضروری است.

۴۹- گزینه ب صحیح است. بی احتیاطی فعل است یعنی انجام کاری که نباید انجام می شده ولی مبالاتی ترک فعل است یعنی عدم انجام کاری که باید انجام می شده.

۵۰- گزینه د صحیح است. شریک جرم در عنصر مادی جرم مداخله دارد اما معاون مداخله ای در عملیات اجرایی جرم ندارد. مصادیق رفتارهای تشکیل دهنده معاونت در ماده ۱۲۶ ق.م.ا احصاء شده است لازم به ذکر است برای تحقق معاونت حضور در صحنه جرم لازم نیست.

۵۱- گزینه ب صحیح است. عوامل موجهه جرم یا همان اسباب اباحه عواملی هستند که به موجب قانون باعث زوال عنصر قانونی جرم     می شود که در واقع رفتار مرتکب جرم نبوده به همین دلیل در صورت حدوث موجب صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت می شود در حالی که عوامل رافع مسئولیت کیفری صرفاً باعث عدم امکان مجازات مرتکب می شود در حالی که عمل انجام شده همچنان جرم است که به همین دلیل در صورت حدوث این عوامل قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

۵۲- گزینه الف صحیح است. گزینه ب تعریف اصل شخصی بودن مجازاتها است.

۵۳- گزینه ج صحیح است. کیفیات مشدده عام کیفیاتی هستند که در همه جرایم در صورت تحقق موجب تشدید مجازات می شوند در ق.م.ا سه نوع کیفیت مشدده عام پیش بینی شده است که عبارتند از تعدد جرم- تکرار جرم و سردستگی گروه مجرمانه.

۵۴- گزینه ج صحیح است. گزینه های الف و ب و د هر سه از مصادیق تعدد مادی هستند.

۵۵- گزینه د صحیح است. در قانون مجازات اسلامی در بحث جرایم تعزیری ملاک تفاوت و تمایز بین تعدد و تکرار جرم، صدور حکم قطعی بین جرایم متعدد است، اگر حکم قطعی صادر نشده باشد مشمول قواعد تعدد و اگر صادر شده باشد مشمول قواعد تکرار است.

۵۶- گزینه ب صحیح است. اعمال کیفیات مخففه قضایی اختیاری است.

۵۷- گزینه ج صحیح است. گزینه الف تعریف اصطلاح شخص مهدورالدم است.

۵۸- گزینه د صحیح است.             به استناد م ۴۶۸ ق.م.ا

۵۹- گزینه ج صحیح است. به استناد م ۲۶۹ ق.م.ا

۶۰- گزینه ب صحیح است. به استناد م ۳۱۴ ق.م.ابه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 - 8 ؟