تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۳ شنبه ۲۳ اسفند

۴۱- کدام گزینه تعریف جرم از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است؟

الف)هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون و یا شرع برای آن مجازات تعیین شده باشد.

ب)هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد.

ج)هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.

د)هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون یا شرع برای آن مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد.

۴۲- کدامیک از گزینه های زیر از نتایج مستقیم اصل قانونی بودن جرم و مجازات محسوب می شود؟

الف)تفسیر مضیق قوانین جزایی- عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی                                   ب)تفسیر مضیق قوانین جزایی- تبرئه در حال شک

ج)تبرئه در حال شک- منع استفاده از قیاس                                                                            د)عطف به ما سبق نشده قوانین جزایی- تبرئه در حال شک

۴۳- عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی یعنی:

الف)جرایم تابع قانون زمان رسیدگی به آنها هستند.                                             ب)جرایم تابع قانون زمان وقوع آنها هستند.

ج)جرایم تابع قانون زمان رسیدگی و وقوع آنها هستند.                                         د)جرایم تابع قانون زمان صدور حکم هستند.

۴۴- جرم مرکب یعنی ؟

الف)جرمی است که عنصر مادی آن از دو یا چند جزء تشکیل شده است.

ب)جرمی است که عنصر مادی آن به شکل مرکب در طول زمان به دفعات تکرار می شود.

ج)جرمی است که حداقل باید دوبار واقع شود تا قابل مجازات باشد مانند کلاهبرداری.

د)جرمی است که رفتار مجرمانه آن می تواند هم به فعل محقق شده هم با ترک فعل.

۴۵- اصل صلاحیت شخصی فعال یعنی …….

الف)صلاحیت قانون ایران نسبت به مجرمی که در خارج از ایران علیه منافع ایران مرتکب جرم شده است.

ب)صلاحیت قانون ایران نسبت به مجرمی که در خارج از ایران علیه یک ایرانی مرتکب جرم شده است.

ج)صلاحیت قانون ایران نسبت به مجرمی که در داخل ایران نسبت به یک غیر ایرانی مرتکب جرم شده است.

د)صلاحیت قانون ایران نسبت به یک ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم شده است.

۴۶- درخصوص عناصر شروع به جرم کدام گزینه صحیح است؟

الف)صرف وجود قصد و نیت مجرمانه جرم است.                                        ب)انجام عملیات مقدماتی جرم، جرم است.

ج)شروع به عملیات اجرایی جرم و انصراف ارادی از ادامه آن جرم است.          د)معلق ماندن رفتار به واسطه عاملی خارج از اراده مرتکب.

۴۷- جرم عقیم یعنی:

الف)جرمی که قبل از پایان مسیر فعل مجرمانه به هر دلیل وقوع آن متوقف می شود.

ب)جرمی که علی رغم به پایان رسیدن مسیر فعل مجرمانه، به دلیل عدم کفایت وسیله وقوع آن ممکن نیست.

ج)جرمی که علی رغم به پایان رسیدن مسیر فعل مجرمانه به دلیل عدم مهارت مرتکب یا وقوع یک اتفاق پیش بینی نشده منجر به تحقق نتیجه مورد نظر مرتکب نمی شود.

د)جرمی که قبل از پایان مسیر فعل مجرمانه به دلیل عدم مهارت مرتکب یا وقوع یک اتفاق پیش بینی نشده منجر به تحقق نتیجه مورد نظر مرتکب نمی شود.

۴۸- عنصر روانی جرایم غیرعمدی عبارت است از :

الف)علم و عمد                             ب)علم و تقصیر                             ج)عمد و تقصیر                             د)تقصیر

 

۴۹- بی احتیاطی و بی مبالاتی به ترتیب؟

الف)عدم رعایت نظامات دولتی- عدم مهارت

ب)انجام کاری که نباید انجام می شد- عدم انجام کاری که باید انجام می شد.

ج)این دو هم معنی هستند و هر دو یعنی عدم توجه به مقررات و نظامات دولتی و عدم وجود مهارت

د)عدم انجام کاری که باید انجام می شد- انجام کاری که نباید انجام می شد.

۵۰- معاون جرم کیست؟

الف)کسی است که با حضور در صحنه جرم به مرتکب اصلی کمک می کند.

ب)کسی که در کشف جرم به مقام قضایی کمک می کند.

ج)کسی که در عملیات اجرایی مداخله داشته و از این طریق به مرتکب اصلی کمک می کند.

د)کسی که بدون مداخله در عملیات اجرایی جرم به نوعی به مرتکب اصلی کمک می کند یا به نحوی در ارتکاب جرم توسط مرتکب دخیل است.

۵۱- تفاوت عوامل رافع مسئولیت کیفری با عوامل موجهه جرم در چیست؟

الف) عوامل رافع مسئولیت کیفری باعث جرم نبودن رفتار ارتکابی می شوند در حالی که عوامل موجهه جرم صرفاً باعث عدم امکان مجازات مرتکب می شوند اما رفتار او همچنان جرم است.

ب) عوامل رافع مسئولیت کیفری صرفاً باعث عدم امکان مجازات مرتکب می شوند اما رفتار ارتکابی همچنان جرم است، در حالی که عوامل موجهه جرم باعث جرم نبودن رفتار ارتکابی می شوند.

ج) این دو با هم تفاوت ماهوی نداشته و تقریباً هم معنی می باشند.

د) عوامل رافع مسئولیت کیفری موجب صدور قرار منع تعقیب و عوامل موجهه جرم موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می شوند.

۵۲- اصل فردی کردن مجازات یعنی:

الف)تلاش برای متناسب کردن مجازات با شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال شخصی، خانوادگی و اجتماعی او.

ب)هیچ کس جز مرتکب جرم قابل مجازات نیست و هر فرد اصولاً تنها مسئول رفتار خودش است.

ج)تلاش برای منفرد و تنها کردن مرتکب از طریق طرد او از جامعه.

د)تلاش برای متناسب کردن شدت مجازات با شدت جرم ارتکابی برای تحقق هدف بازدارندگی.

۵۳- کدامیک از گزینه های زیر از مصادیق کیفیت مشدده عام نیست؟

الف)تعدد جرم

ب)تکرار جرم

ج)استفاده از سلاح گرم در ارتکاب برخی از جرایم

د)سردستگی گروه مجرمانه

۵۴- تعدد معنوی یعنی:

الف)ارتکاب چند رفتار مجرمانه که هر یک جرم یکسان می باشند.

ب)ارتکاب چند رفتار مجرمانه که هر یک جرم متفاوتی نسبت به دیگری می باشد.

ج)ارتکاب یک رفتار مجرمانه که درای عناوین مجرمانه متعدد باشد.

د)ارتکاب یک رفتار مجرمانه که دارای نتایج مجرمانه متعدد باشد.

۵۵- تکرار جرم در جرایم به موجب قانون جدید مجازات اسلامی یعنی ……

الف)ارتکاب جرم جدید قبل از صدور حکم قطعی راجع به جرم قبلی.

ب)ارتکاب جرم جدید قبل از اجرای اجرای کامل مجازات راجع به جرم قبلی.

ج)ارتکاب جرم جدید بعد از اجرای کامل مجازات راجع به جرم قبلی.

د)ارتکاب جرم جدید بعد از صدور حکم قطعی محکومیت راجع به جرم قبلی.

۵۶- کیفیات مخففه قضایی یعنی …………

الف)کیفیات و اوضاع و احوالی که در صورت تحقق قاضی دادگاه مکلف است مجازات مرتکب را تخفیف دهد.

ب)کیفیات و اوضاع و احوالی که در صورت تحقق قاضی دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد.

ج)کیفیات و اوضاع و احوالی که در صورت تحقق قاضی دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد یا او را از تحمل مجازات معاف کند.

د)کیفیات و اوضاع و احوالی که در صورت تحقق قاضی دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد یا او را از تحمل معاف کند.

۵۷- شخصی محقون الدم یعنی …………

الف)کسی که کشتن او موجب محکومیت مرتکب به قصاص یا پرداخت دیه نمی شود.

ب)کسی که کشتن او موجب محکومیت مرتکب به قصاص نمی شود اما حسب مورد قصاص به دیه تبدیل می شود.

ج)کسی که کشتن او موجب محکومیت مرتکب به قصاص یا پرداخت دیه می شود.

د)کسی است که حق دارد دیگری را به قتل برساند و به همین دلیل هرگز محکوم به قصاص یا پرداخت دیه نمی شود.

۵۸- عاقله علاوه بر پدر و پسر عبارتست از ………….

الف)خویشاوندان نسبی                                                        ب)بزرگ خانواده

ج)خویشاوندن ذکور نسبی و سببی                                           د)بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث

۵۹- حرز یعنی ………….

الف)مکان مطمئن برای نگهداری مال                                                                          ب)محدوده مکانی برای نگهداری مال

ج)مکان متناسبی که عرفاً مال در آن از دستبرد محفوظ می ماند.                                         د)تعلق مال به غیر

۶۰- لوث یعنی ………….

الف)موجباتی که باعث ایجاد شبهه در وقوع جرم شود.

ب)قرائن و اماراتی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود.

ج)جهاتی که باعث رد شهادت می شود.

د)قرائن و اماراتی که به عنوان اماره قضایی و برای اثبات دعوا از آن استفاده می شود.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 9 ؟

  • طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳

    باسلام
    خوب است.

  • ali درتاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳

    سلام..
    سه تاغلط داشتم…