تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۳ پنج شنبه ۲۱ اسفند

۲۱- گزینه الف صحیح است.

۲۲- گزینه الف صحیح است. در تردید فرد امضاء یا اثر انگشت یا مهر منتسب به دیگری را که در یک سند عادی آمده است را نفی می کند.

۲۳- گزینه ج صحیح است. دادرسی به مجموعه عملیاتی گویند که بمنظور رسیدگی به مرافعه و حل آن بکار می رود.

۲۴- گزینه ب صحیح است. رأی دادگاه اگر قاطع دعوی و داخل در ماهیت باشد حکم و اگر قاطع دعوی باشد و داخل در ماهیت نباشد قرار قاطع دعوی نامیده می شود بعلاوه قرارهای دیگری هم وجود دارند که بعضاً غیرقاطع، یا اعدادی هستند. بنابراین تنها گزینه ب صحیح می باشد.

۲۵- گزینه الف صحیح است؛ سایر گزینه ها تنها از اقسام سوگند هستند.

۲۶- گزینه د صحیح است. زیرا مدعی علیه تنها شخصی می باشد که ادعایی علیه او مطرح که ممکن است محکوم گردد یا نگردد و متهم نیز کسی است که اتهامی علیه وی مطرح که در نهایت ممکن است محکوم شود یا نشود و مجرم نیز به کسی گویند که اتهام ارتکاب جرمی علیه وی به اثبات رسیده و تنها مختص امور کیفری است اما محکوم کسی است که امر حقوقی یا کیفری یا اداری علیه وی مطرح و به موجب حکم دادگاه علیه وی نیز اثبات شده است.

۲۷- گزینه ج صحیح است.

۲۸- گزینه ج صحیح است. در اصطلاح آیین دادرسی این امر ابلاغ نام دارد.

۲۹- گزینه الف صحیح است. اقاله در مورد انحلال عقد به کار می رود در حالی که منشأ شرکت ممکن است امور قهری مثل ارث نیز باشد و ابطال شرکت نیز دعوی افراز محسوب نمی شود چرا که ابطال شرکت مختص موردی است که شرکت از ابتدا باطل بوده نه اینکه شراکت صحیح و حال خواستار برهم زدن آن باشیم همچون افراز.

۳۰- گزینه د صحیح است. مثل امر تعیین سرپرست برای محجور بدون ولی یا قیم.

۳۱- گزینه ب صحیح است. تأمین دلیل یعنی دلیل را در امنیت قرار دادن.

۳۲- گزینه ب صحیح است.

۳۳- گزینه الف صحیح است. خواسته یا مدعی به امر یا چیزی است که مورد ادعای مدعی و خواهان بوده و توسط دادگاه از طرف مقابل مطالبه می گردد.

۳۴- گزینه الف صحیح است.

۳۵- گزینه الف صحیح است. مفاد دادنامه همان رأی دادگاه می باشد و دادنامه به پاکنویس رأی دادگاه که به امضای رئیس یا دادرس دادگاه رسیده باشد گویند.

۳۶- گزینه ج صحیح است.

۳۷- گزینه ب صحیح است. دادنامه به پاکنویس رأی دادگاه گویند.

۳۸- گزینه ب صحیح است.

۳۹- گزینه الف صحیح است.

۴۰- گزینه ج صحیح است. به استناد ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 8 ؟