تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۳ ساعت ۰۹:۰۴
۹۳ پنج شنبه ۲۱ اسفند

 

 

نکته ۳۱: اصاله الظهور (اصالت ظهور): مطابق این اصل ظاهر کلام متکلم حجت و اصل می باشد.کلیه اصول لفظیه به اصاله الظهور بازمی گردد.مبنای حجیت اصاله الظهور بنای عقلا و عدم رد شرع است.

نکته ۳۲: انواع اشتراک: اشتراک لفظی(لفظی که برای چند معنای متفاوت وضع شده ومیان آنها به صورت مشترک استعمال می شود.)، اشتراک معنوی (لفظی که برای معنای کلی وضع شده و آن معنا دارای مصادیق متعدد است.) .

نکته ۳۳: اقسام دلالت لفظ برمعنا: نص(مدلول صریح لفظ را نص گویند) ، ظاهر(لفظی است که احتمال قوی ازآن برداشت می شود )، مجمل(لفظی است که چند احتمال درمعنای آن وجود دارد )، مؤول(لفظی است که احتمال ضعیف درآن موجوداست و معمولاً درمقابل ظاهر قرار می گیرد).

نکته ۳۴ : صحیح و اعم از مباحث الفاظ است.بدین معنا که آیا واضع لفظ، آن لفظ را برای معنای صحیح و کامل وضع می کند یا آنکه در برابر معنایی اعم از کامل و ناقص. اکثرعلمای اصول، صحیحی هستند ولی در مورد الفاظ شرعی حکم به وضع لفظ برای معنای اعم شده است.

نکته ۳۵   : مشتق: یکی از مباحث مهم لفظی است که درآن بحث از آن است که آیا زمانی که امری جاری بر یک ذات می شود با از بین رفتن آن، ذات نیز از بین می رود ؟ درمشتق سه اصطلاح مدنظراست: مبدأ(ریشه مشتق و امری که جاری برذات شده.) ، متلبس(گرفتن صفت امری که جاری بر ذات شده توسط آن ذات را متلبس شدن گویند.)و انقضای مبدأ(ازبین رفتن مبدأ).

نکته ۳۶: اقسام دلالت: تصوری (دلالتی است که تابع لفظ است) و تصدیقی(دلالتی که تابع اراده است).

نکته ۳۷ : حمل صفت بر موصوف در اصول فقه بر دو نوع است: حمل اولی ذاتی(اتحاد مفهومی و ذاتی میان موضوع و محمول آن باشد) و حمل شایع صناعی(اتحاد وجودی و خارجی میان موضوع و محمول باشد و دراین حمل اتحادمیان مصداق موضوع و محمول برقرار باشد نه مفهوم و ماهیت آن).

نکته ۳۸: امر خواستن عالی از دانی است و ظهور در وجوب دارد و می تواند به صورت ماده و صیغه، ظهور یابد و جمله‌ی خبری درمقام انشاء نیز می تواند باشد.

نکته ۳۹ : هر جمله ای یک موضوع دارد و یک حکم. موضوع، مستند جمله است و مقرره مربوط به جمله را حکم می گویند.

نکته ۴۰: اقسام حکم: وجوب(حکمی که انجام یا ترک انجام آن مستوجب پاداش و کیفراست )، استحباب(حکمی که انجام آن پاداش دارد ولی ترک آن کیفر ندارد )، اباحه(حکمی که انجام یا عدم انجام آن مستوجب پاداش وکیفر نیست.)، کراهت(حکمی که عدم انجام آن نسبت به انجام آن اولی است.)، حرمت(حکمی که ترک آن مدنظر است و انجام آن مستوجب کیفر است.).

                                                                                                                                    موفق باشید

                                                                                                                                     محمد فرجی

مدیر موسسه طرح نوین اندیشه

                                                                                                                                    ۲۱ /۱۲ /۹۳

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 3 ؟