تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۳ پنج شنبه ۲۱ اسفند

– به حالت توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه به جهت لزوم ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر ………………. گویند.

الف) اناطه                    ب) احاله امر حقوقی به کیفری                   ج) احاله امر کیفری به حقوقی                          د) احاله

۲۲- در اصطلاح آیین دادرسی مدنی، به عمل کسی که سندی علیه وی ابراز و او مهر، امضاء یا اثر انگشت منتسب به خود در آن سند را نفی کرده و از خود نداند چه می گویند؟

الف) انکار                        ب) تردید                                    ج) جعل                                      د) دفاع ماهوی

۲۳- معادل اصطلاح رسیدگی به مرافعه کدام یک از گزینه های ذیل می تواند باشد؟

الف) دادخواهی                 ب) واخواهی                                 ج) دادرسی                                  د) ترافع

۲۴- به تصمیم دادگاه در امر ترافع که قاطع آن بوده اما در ماهیت ورود نکرده ……………………….. گویند.

الف) قرار                                                ب) قرار قاطع                                           ج) رأی                           د) حکم

۲۵- به گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهارات خود در دادرسی …………………….. گویند.

الف) سوگند                                             ب) سوگند بتی                              ج) سوگند قضایی                           د) سوگند تکمیلی

۲۶- معنای کدام یک از گزینه های ذیل از سایر گزینه ها عام تر است؟

الف) متهم                                                ب) مجرم                                    ج) مدعی علیه                               د) محکوم

۲۷- به گذشت مدتی که بموجب قانون پس از انقضای آن دعوی شخص شنیده نمی شود چه می گویند؟

الف) مهلت                                              ب) موعد                                     ج) مرور زمان                               د) هر سه مورد.

۲۸- به امر رساندن اوراق دعوی به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی …………………… می گویند.

الف) اخطار                                              ب) احضار                                   ج) ابلاغ                                      د) ارسال

۲۹- به دعوی که شریک مال مشاع بر شریک دیگر به منظور تقسیم مال مذکور به جهت عدم تراضی بر تقسیم اقامه می نماید ………………………….. می گویند.

الف) افراز                                    ب) الزام به اقاله                                        ج) ابطال تقسیم                             د) ابطال شرکت

۳۰- به اموری که دادگاه ها بدون ملاحظه اینکه نسبت به آنها مرافعه و اختلاف حاصل گشته نیز حق رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارند امور ………………………. گویند.

الف) سرپرستی                              ب) نیابتی                                                ج) اذنی                                      د) حسبی

۳۱- به صورت برداری از دلایل اثبات دعوی قبل از طرح دعوی، به منظور جلوگیری از زوال آنها به درخواست ذی نفع ……………………. گویند.

الف) تحریر دلایل                          ب) تأمین دلیل                                         ج) تأمین خواسته                           د) مهر و موم دلیل

۳۲- به امر ایراد وارد نمودن بر شرایط قانونی شهود طرف مقابل ……………………. گویند.

الف) تعدیل                                  ب) جرح                                                 ج) جرح و تعدیل                           د) هیچکدام.

۳۳- در اصطلاح حقوقی و قضایی کدام یک از واژه های ذیل معادل واژه «مدعی به» می باشد؟

الف) خواسته                                 ب) محکومٌ به                                           ج) سبب                                     د) هر سه مورد.

۳۴- خسارات دادرسی ……………………

الف) به مجموعه هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل و سایر هزینه هایی که مستقیماً مربوط به دادرسی نبوده اما برای اثبات دعوی یا دفاع لازم است مثل هزینه کارشناسی گویند.

ب) به مجموعه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل گویند.

ج) به مجموعه هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل و سایر هزینه هایی که مستقیماً مربوط به دادرسی می باشد گویند.

د) به سایر هزینه هایی که مستقیماً مربوط به دادرسی نمی باشد گویند.

۳۵- مفاد دادنامه ……………………. است.

الف) رأی دادگاه                           ب) حکم دادگاه                            ج) پاکنویس رأی دادگاه                  د) قرار دادگاه

۳۶- ………………………… امر حل و فصل اختلاف طرفین توسط شخص غیر قاضی می باشد.

الف) رسیدگی حسبی                       ب) رسیدگی غیرترافعی                   ج) داوری                                    د) رسیدگی سازشی

۳۷- در اصطلاح آیین دادرسی مدنی به صورتجلسه ای که دادگاه در هنگام حصول سازش بین طرفین دعوی تنظیم می نماید …………………… گویند.

الف) سازش نامه                           ب) گزارش اصلاحی                       ج) توافق نامه رسمی                       د) دادنامه

۳۸- به اموالی که در هنگام اجرای حکم یا سند رسمی به ضرر مالک یا مدیون مشمول مقررات اجرا و توقیف و فروش و وصول نبوده …………………….. گویند.

الف) محکومٌ به                             ب) مستثنیات دین                         ج) اثاث البیت                              د) اموال مرهونه

۳۹- وکیل در توکیل به چه شخصی گویند؟

الف) شخصی که از جانب موکل خود حق اخذ وکیل دیگر برای وی دارد.

ب) وکیلی که شخصی برای شخص دیگر تعیین می نماید.

ج) وکیلی که وکیلی برای موکل خود تعیین می نماید.

د) هر سه مورد.

۴۰- در تعریف آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در رسیدگی به ………………………………… و در کلیه ……………………………. به کار می رود.

الف) دعاوی مدنی و بازرگانی – دادگاه های عمومی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور

ب) دعاوی مدنی و بازرگانی – دادگاه های عمومی، تجدیدنظر

ج) امور حسبی، دعاوی مدنی و بازرگانی – دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور

د) امور حسبی، دعاوی مدنی و بازرگانی – دادگاه های عمومی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشوربه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 4 ؟