تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۱ اسفند ۹۳ ساعت ۰۷:۲۸
۹۳ چهارشنبه ۲۰ اسفند

۱- گزینه “ب “ صحیح است. طبق ماده ۴۲ ق.م

۲- گزینه “ الف “ صحیح است. کفالت تنها عقد عهدی و مجانی در قانون مدنی می باشد.

۳- گزینه “ ج “ صحیح است. طبق ماده ۲۱۴ ق.م

۴- گزینه “ ب “ صحیح است.

۵- گزینه “ الف “ صحیح است. ید آخذ بالسوم در قالب ضمانی و امانی نمی گنجد و تعهدی است به نتیجه.

۶- گزینه “ الف “ صحیح است. وعده یک طرفه بیع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین تعهد می کند عقد بیع را در آینده منعقد کند.

۷- گزینه “ الف “ صحیح است. اخذ به شفعه ایقاعی است الحاقی و شفیع باید ثمن معین شده بین شریک و خریدار را به خریدار بپردازد.

۸- گزینه “ د “ صحیح است. وصیت به نامحصور وصیت عهدی است و نیاز به قبول ندارد.

۹- گزینه “ ب “ صحیح است. گزینه الف و ج و د بیانگر حق عینی می باشند در حالیکه اذن حق نیست.

۱۰- گزینه “ ب “ صحیح است. در وقف عام چون موقوف علیهم نامحصور است اصل تساوی قابل اعمال نیست.

۱۱- گزینه “ ب “ صحیح است.

۱۲- گزینه “ ج “ صحیح است. به استناد ماده ۴۵۳ ق.م

۱۳- گزینه “ ب “ صحیح است. تنها خیاری که دو حق می دهد خیار عیب است که ذوالخیار دارای حق فسخ یا ارش می باشد.

۱۴- گزینه “ الف “ صحیح است. حق فسخ یک حق مالی است در حالیکه نه عینی است و نه دینی.

۱۵- گزینه “ الف “ صحیح است. حبس و وقف دو عنوان علی حده هستند و دو عقد جدا با آثار متفاوت محسوب می گردند. مهم ترین تفاوت حبس مؤبد و وقف در این است که در حبس مؤبد ملک از مالکیت حابس خارج نمی شود اما در وقف ملک از مالکیت واقف خارج می شود.

۱۶- گزینه “ ب “ صحیح است. کلیه اعمال حقوقی صغیر غیرممیز باطل و بلااثر است.

۱۷- گزینه “ ج “ صحیح است.

۱۸- گزینه “ الف “ صحیح است.

۱۹- گزینه “ الف “ صحیح است.

۲۰- گزینه “ ب “ صحیح است. طلاق توافقی اصولاً باین است مگر اینکه طرفین برای رجوع توافق نمایند.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 - 10 ؟