تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۳ ساعت ۰۹:۱۵
۹۳ چهارشنبه ۲۰ اسفند

 

 

نکته ۲۱: انواع حقیقت: حقیقت عرفی(لفظی در معنایی غیر از معنای لغوی خودبه کار رود (وضع تعینی) )، حقیقت لغوی (لفظ درمعنایی که به عنوان معنای حقیقی آن است به کار رود(استعمال حقیقی) ) ، حقیقت شرعی (الفاظی که در زمان شارع مقدس از معنی وضعی خود جدا شده تا آنجا که بدون قرینه به معنای شرعی منظور دلالت کند (قانونی) ).

نکته ۲۲: حقیقت متشرعه: الفاظی که در میان فقها به ویژه از زمان حضرت امام جعفرصادق (ع) معنای شرعی جدیدی یافته و بدون قرینه بر آنها دلالت می کند.

نکته ۲۳: در تعارض حقیقت لغوی با عرفی ، حقیقت عرفی مقدم است. درتعارض حقیقت لغوی باشرعی (قانونی) ، حقیقت شرعی (قانونی) مقدم است.درتعارض حقیقت عرفی باحقیقت شرعی (قانونی) ، حقیقت شرعی (قانونی ) مقدم است.درتعارض حقیقت لغوی با حقیقت عرفی با حقیقت شرعی (قانونی)، حقیقت شرعی (قانونی ) مقدم است.

نکته ۲۴: اصول لفظیه: اصولی هستند که جهت تفهیم مقصود گوینده کاربرد دارد.

نکته ۲۵: اصاله الحقیقه( اصالت حقیقت ): لفظی دارای معنای حقیقی و مجازی باشد و گوینده آن لفظ را به کار ببرد و متوجه نشویم که کدامیک از معانی مدنظر است مطابق این اصل، مبنا را به اصالت حقیقت گذاشته .

نکته ۲۶: اصاله الاطلاق(اصالت اطلاق): متکلم لفظی را بیان دارد و شک داشته باشیم که آیا این لفظ قیدی دارد یا خیر ؟ با توجه به اصل مذکور بیان می داریم که آن لفظ دارای قید خاصی نیست.

نکته ۲۷: اصاله العموم (اصالت عموم): متکلم لفظی را بیان دارد و شک داشته باشیم که آیا مقصود تمامی افراد آن لفظ بود و یا برخی از افراد، مبنا را بر آن می گذاریم که مطابق اصاله العموم، اصل بر آن است که تمامی افراد آن عام مدنظر می باشد.

نکته ۲۸: اصاله عدم التقدیر( اصالت عدم تقدیر): چنانچه متکلم لفظی را بکار ببرد و شک ایجاد شود که لفظی درتقدیر است یا خیر ؟ مطابق این اصل، هیچ لفظی در تقدیر نیست.

نکته ۲۹: اصاله عدم النقل ( اصالت عدم نقل ): هرگاه شکی وجودداشته باشدکه آیا یک لفظ معنایش به معنای جدیدی منتقل شده است یاخیر؟ براین اساس و مطابق این اصل فرض برآن است که معنای قبلی همچنان ایفاء می گردد و نقلی به معنای جدیدی نشده است.

نکته ۳۰: اصاله عدم الاشتراک (اصل عدم اشتراک): چنانچه از کلام گوینده شکی ایجادشود که آیا لفظ دارای معنی مشترک می باشد یاخیر؟ فرض بر آن است که لفظ دارای معنی مشترک نخواهد بود.

                                                                                                           موفق باشید

                                           محمد فرجی

مدیر موسسه طرح نوین اندیشه

                                                     ۲۰ /۱۲ /۹۳

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 7 ؟