تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۱ اسفند ۹۳ ساعت ۰۷:۲۷
۹۳ چهارشنبه ۲۰ اسفند

۱- به حق انتفاعی که از طرف مالک برای مدت معینی بر قرار می گردد ………………. گویند.
الف)عمری ب)رقبی ج) سکنی د) حبس مطلق
۲- کدامیک از عقود زیر عهدی و مجانی است؟
الف)کفالت ب)هبه ج)وصیت عهدی د)اجاره اشخاص
۳- مورد معامله ……………….
الف)باید مال باشد. ب)باید عمل باشد. ج)می تواند مال یا عمل باشد. د)هیچکدام
۴- بدل حیلوله چیست؟
الف)مثل یا قیمت مال مغصوب.
ب)مالی است شبیه مال مغصوب که در صورت متعذر شدن رد مال به مالک، از سوی غاصب به وی داده می شود.
ج)مثل یا قیمت مال مغصوب است که در صورت متعذر شدن رد مال به مالک، از سوی غاصب به وی داده می شود.
د)هیچکدام
۵- ید آخذ بالسوم ……………..
الف)نه امانی است نه ضمانی. ب)امانی است. ج)ضمانی است. د)ضمان معاوضی است.
۶- وعده یک طرفه ی بیع ماهیتاً …………. است.
الف)عقد ب)ایقاع ج)واقعه ی حقوقی د)اثر حقوقی
۷- اخذ به شفعه …………
الف)ایقاعی است الحاقی ب)ایقاعی است جمعی ج)ایقاعی است مستقل د)عقدی است تبعی
۸- وصیت یک خانه به اشخاص نامحصور ……………
الف)وصیت تملیکی است و نیاز به قبول دارد. ب)وصیت عهدی است و نیاز به قبول دارد.
ج)وصیت تملیکی است و نیاز به قبول ندارد. د)وصیت عهدی است و نیاز به قبول ندارد.
۹- کدامیک از گزینه های زیر ماهیتاً با بقیه متفاوت است؟
الف)حق عبور شخصی از ملک دیگری ب)اذن در انتفاع از ملک دیگری
ج)حق انتفاع از ملک دیگری د)مالکیت منفعت ملک دیگری
۱۰- اگر واقف سهم موقوف علیهم را مشخص نکرده باشد تقسیم منفعت موقوفه در وقف عام و خاص به ترتیب چگونه انجام می شود؟
الف)به تساوی- به تساوی ب)به اراده متولی- به تساوی ج)به تساوی- به اراده متولی د)به اراده متولی- به اراده متولی
۱۱- ولی خاص عبارتست از ………..
الف)پدر و جد پدری ب)پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنها
ج)پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنها و قیم د)پدر و جد پدری و قیم
۱۲- ضمان معاوضی بعد از تسلیم زمانی با بایع است که مشتری خیار ……………. داشته باشد.
الف)شرط، حیوان، تأخیر ثمن ب)مجلس، حیوان، تأخیر ثمن ج)مجلس، حیوان، شرط د)مجلس و شرط
۱۳- کدامیک از خیارات زیر به ذوالخیار ۲ حق می دهد؟
الف)تبعض صفقه ب)عیب ج)تدلیس د)گزینه الف و ب صحیح است.
۱۴- کدامیک از حقوق زیر عینی نیست؟
الف)حق فسخ ب)حق انتفاع ج)حق تحجیر د)حق عینی تبعی
۱۵- رابطه بین حبس مؤبد و وقف از نسب اربعه چیست؟
الف)تباین ب)تساوی ج)عموم و خصوص من وجه د)عموم و خصوص مطلق
۱۶- تملیکات و تملکات صغیر غیرممیز به ترتیب ………………… می باشد.
الف)صحیح ، صحیح ب)باطل، باطل ج)باطل، صحیح د)صحیح، باطل
۱۷- وکالت از حیث پرداخت اجرت عقدی است …………….
الف)مجانی ب)معوض ج)معوض یا مجانی د)عهدی و تملیکی
۱۸- تفویض بضع به چه معناست؟
الف)به این معنی که در عقد نکاح اسمی از مهر برده نشده باشد.
ب)به این معنی که در عقد نکاح تعیین مهر به شخص ثالثی واگذار شده باشد.
ج)به این معنی که در عقد نکاح تعیین مهر به یکی از زوجین واگذار شده باشد.
د)هیچکدام.
۱۹- ضمان نقل ذمه عقدی است ……………..
الف)معوض و عهدی ب)مجانی و عهدی ج)مجانی و تملیکی د)معوض و تملیکی
۲۰- طلاق توافقی ……………
الف)باین است. ب)اصولاً باین است. ج)رجعی است. د)اصولاً رجعی است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 - 10 ؟

  • طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

    با سلام
    وضعیت علمی شما در سطح متوسط است.

  • Ali درتاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

    سلام..من درتعیین سطح اینترنتی شرکت کرده بودم اما کارنامه ام روموفق نشدم ببینم..
    الان مدنی رودیدم که ۶تاغلط داشتم بدون نزده…