تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۳ ساعت ۰۹:۰۸
۹۳ سه شنبه ۱۹ اسفند

 

 

نکته ۱۱: تبادر: معنایی که زودتر از مابقی معانی از لفظ تفهیم می شود، حقیقت است.

نکته ۱۲: صحت سلب و عدم صحت سلب، صحت حمل و عدم صحت حمل: چنانچه امکان اخذ معنایی از لفظی موجود نباشد، آن لفظ برای آن معنا حقیقت است.به عبارتی عدم صحت سلب، علامت حقیقت وصحت سلب علامت مجاز است .همچنین درستی حمل لفظ برای معنای مشکوک، علامت حقیقت است و نادرستی حمل، علامت مجاز است.

نکته ۱۳: اطرّاد: کثرت استعمال لفظ درمعنایی بدون قرینه را اطرّاد می گویند و علامت حقیقت است.

نکته ۱۴: تصریح واضع: چنانچه خود واضع به طورصریح یا ضمنی معنی خاصی ازلفظ را مورد دلالت قراردهد این علامت حقیقت است. به عبارتی واضع برای اولین باراین لفظ را برای چه معنایی به کاربرده است که این معنای اولیه حقیقت است.

نکته ۱۵: نمودار علائم تشخیص حقیقت ازمجاز:

الف.اطرّاد.

ب.تبادر.

ج.تصریح واضع.

د.صحت حمل یا عدم صحت سلب.

نکته ۱۶: شرایط استعمال مجاز: برای اینکه بتوان ازلفظ مجازی استفاده نمود شرایط زیرلازم است:

علاقه، مناسبت یا ارتباط و قرینه.

نکته ۱۷: اقسام علاقه: شباهت ،تضاد ،کل و جزء، جزء و کل، ماکان.

نکته ۱۸: انواع قرینه: قرینه‌ی صارفه  و قرینه‌ی معینه.

نکته ۱۹: قرینه‌ی صارفه: قرینه ای که ذهن مخاطب را ازمعنای حقیقی به مجازی سوق می دهد .    قرینه صارفه خود به دوشکل است: ۱: قرینه‌ی صارفه لفظیه: قرینه ای است که منظور متکلم را با لفظ عیان می سازد.

۲: قرینه‌ی صارفه حالیه: قرینه ای است که منظور متکلم را با حالت عیان می سازد.

نکته ۲۰:قرینه‌ی معینه: این قرینه درجایی کاربرد دارد که بخواهیم یکی از معانی حقیقی لفظ مشترک را مدنظر قرار دهیم.

قرینه‌ی معینه خود به دوشکل است: قرینه‌ی معینه‌ی لفظیه: قرینه ای که با آن منظور متکلم با آوردن لفظی مشخص می شود. قرینه‌ی معینه‌ی حالیه: قرینه ای که با آن منظور متکلم از حالت عیان می شود.

                                                                                                                                    موفق باشید

                                                                                                                                      محمد فرجی

مدیر موسسه طرح نوین اندیشه

                                                                                                                                     ۱۹ /۱۲/ ۹۳

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 6 ؟