تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۳ ساعت ۰۹:۱۱
۹۳ دوشنبه ۱۸ اسفند

 

 

نکته۱: دلالت الفاظ برمعانی را وضع می گویند.

نکته ۲: پس ازعمل وضع، لفظ را دال و معنی را مدلول می نامند.

نکته ۳: انواع دلالت: .دلالت ذاتی یا عقلی ، دلالت طبعی ، دلالت وضعی یا جعلی.

نکته ۴: انواع وضع: وضع تعیینی یا تخصیصی ، وضع تعینی یا تخصصی.

نکته ۵: وضع تعیینی یا تخصیصی ، وضعی است که درآن واضع لفظی را برای معنایی معین نموده است .

نکته ۶:وضع تعینی یا تخصصی، یعنی لفظ درمعنایی خارج ازمعنای موضوع له استعمال شود و این استعمال آنقدر ادامه یابد و با قرینه و مناسبتی به کاربرده شود که حتی پس از گذشت ایّامی بدون آن قرینه نیز فهمیده شود.

نکته ۷: تفاوت وضع تعیینی و تعینی: دلالت ناشی از وضع تعیینی، بر اثر جعل و تخصیص است و دلالت ناشی از وضع تعینی، بر اثر کثرت استعمال است.

نکته ۸: حقیقت: لفظی که درمعنای ماوضع له بکاربرده می شود در علم اصول، حقیقت است.

نکته ۹: مجاز: لفظی که درمعنای غیر از ماوضع له بکاربرده می شود در علم اصول، مجازاست.

نکته ۱۰: غلط: لفظی که نه در معنای حقیقی و نه در معنای مجازی به کار رود و بدون قرینه و مناسبت باشد.

                                                                                                                                    موفق باشید

                                                                                                                                      محمد فرجی

مدیر موسسه طرح نوین اندیشه

                                                                                                                                     ۱۸ /۱۲/ ۹۳

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 8 ؟