تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۸ آذر ۹۴ ساعت ۰۶:۲۰
۹۳ چهارشنبه ۱۵ بهمن

 

جرم شناسی:

همانطور که در فرهنگ اصطلاحات جزایی شماره ۱۶ گفته شد، جرم شناسی یکی از شاخه های علوم جنایی تجربی تحلیلی یا تفسیری است که دارای دو جنبه نظری و کاربردی است. هدف و علت وجودی جرم شناسی در واقع هم پیش گیری از جرم و هم اصلاح مجرمین است. همانطور که گفته شد جرم شناسی به دو شاخه نظری و کاربردی تقسیم می شود.

جرم شناسی نظری در واقع به بررسی علت وقوع جرم می پردازد، درواقع جرم شناسی نظری مطالعه و بررسی علمی علت وقوع جرم و پدیده مجرمانه جرم است و به علت شناسی این پدیده می پردازد. جرم شناسی نظری برای تبیین و علت شناسی جرم سه رویکرد و دیدگاه دارد و مجرم را از منظر این سه رویکرد مورد بررسی قرار می دهد. رویکرد زیست شناختی یا بیولوژیک (زیست شناسی کیفری)، رویکرد روانشناختی یا سایکولوژیک (روانشناسی جنایی) و رویکرد جامعه شناختی یا سوشیولوژیک (جامعه شناسی جنایی). در واقع در جرم شناسی نظری به طور قالب با توجه به یکی از رویکرد های مذکور سعی در یافتن علت وقوع جرم می شود.

جرم شناسی کاربردی که اغلب در ارایه تعریف از “جرم شناسی” از نظر حقوق دانان داخلی متاسفانه مغفول مانده است در صدد استفاده از یافته های جرم شناسی نظری در عمل می باشد. یعنی پس از اینکه با توجه به هر یک از رویکرد های مذکور در بالا علت وقوع جرم مشخص شد جرم شناسی کاربردی پا به عرصه می گذارد تا با استفاده عملی از این یافته ها در صدد کاهش جرم یا اصلاح مجرم بر آید. از این منظر جرم شناسی کاربردی خود به سه شاخه تقسیم می شود که عبارتند از جرم شناسی بالینی( با هدف اصلاح مجرم)، جرم شناسی پیش گیری( با هدف از پیش گیری از وقوع جرم) و جرم شناسی انتقادی یا جرم شناسی حقوقی یا به تعبیری جرم شناسی سیاست جنایی( که شاخه ای نوین از جرم شناسی کاربردی است که به طور کلی با دیدی انتقادی به یافته های جرم شناسی نظری و کاربرد آنها در جرم شناسی بالینی و پیش گیری سعی در بروز رسانی این یافته ها می نماید).

پس از بررسی اصلاحات مربوط به حقوق جزای ماهوی و شکلی در آینده به طور جداگانه و به تفصیل اصطلاحات مربوط به شاخه های مختلف جرم شناسی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

 

                                                                                             علیرضا نوبهاری طهرانی

                                                                                 وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز

                                                                 دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتیبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 2 ؟