تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۳ یکشنبه ۱۴ دی

داوطلبانیکه در مرحله اول آزمون موفق بودند و به عنوان پذیرفته شده معرفی شده اند ضرورت دارد در آزمون مرحله دوم که به صورت تشریحی فقط در شهرستان تهران در روز جمعه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ برگزار میگردد شرکت نمایند و بدین منظور باید در تاریخ های ۲۴و ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون خود از طریق سایت سازمان سنجش اقدام نماید

مشاهده نتیجهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 7 ؟