تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ تیر ۹۵ ساعت ۱۲:۳۸
۹۳ یکشنبه ۱۲ مرداد

 

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

————————————————-

[poll id=”38″]

————————————————-

به نام خدا

سلسله یادداشت های موفقیت در آزمون وکالت ۹۳

هفته بیست و هفتم : ۳ گام مهم تا موفقیت در آزمون وکالت ۹۳

داوطلبان آزمون وکالت ۹۳ ، درمسیرموفقیت با تلاش وکوشش فراوان بدنبال اجرای برنامه های مطالعاتی هدفمند خودهستند . ازسوی دیگر، برخی ازداوطلبان تاکنون نتوانسته اند به نحومطلوب به اهداف مطالعاتی خود دست یابند وبه دنبال راهکاری برای بهبود وضعیت علمی ومطالعاتی خودهستند. دراین یادداشت ، قصد داریم به تفصیل برنامه ی مطالعاتی موردنظر و مطلوب این عزیزان را بررسی نماییم . به همین دلیل ، ۳ گام مهم واساسی را تاآزمون وکالت ۹۳ به شرح ذیل هدف گذاری می نماییم :

گام اول : یادگیری وتثبیت

این مرحله ازتاریخ ۱۷ مرداد آغاز می شود وتا ۱۱ مهر ۹۳ ادامه خواهد یافت . براساس تعلق به هریک ازگروههای ذیل ، وظایف داوطلبان متفاوت است .

۱-دانشجویان مؤسسه

منظورکسانی هستند که دوره ی آموزشی آنها به پایان رسیده یا در هرحال طی کردن دوره آموزشی خودهستند. این گروه       می بایست ، طبق برنامه آزمونهای آزمایشی (۲۲-۱۵) جزوات کلاسی خود را همراه با قوانین و مقررات اعلام شده در برنامه ی آزمون ها مطالعه نمایند .

توجه : دانشجویانی که دوره ی آموزشی آنها به پایان نرسیده است ، درصورت عقب بودن ازسرفصل آزمون ها فقط می بایست قوانین ومقررات اعلام شده را مطالعه نمایند و درگام دوم ، جزوات تکمیل شده خود را بخوانند .

۲- شرکت کنندگان درآزمون های آزمایشی وکالت

این داوطلبان درگروههای ۲۶ ، ۲۰ و ۱۴ مرحله ای درحال مطالعه واجرای برنامه ی آزمون های آزمایشی هستند و منابع مطالعاتی براساس کیفیت علمی ایشان متفاوت است .

اول: دانشجویان با کیفیت علمی خوب به بالا

کسانی که میانگین نمرات آنها درآزمونهای آزمایشی وکالت حداقل ۶۰ – ۵۵ درصد بوده است که منابع پیشنهادی برای آنها عبارتست از :

قانون مدنی آقای دکترناصرکاتوزیان + دوره سه جلدی (بنیادین) آقای دکترعبدالله شمس + محشا ی قانون مجازات اسلامی آقای دکترایرج گلدوزیان + مختصرحقوق تجارت آقای دکترمحمدمهدی توکلی + بایسته های آیین دادرسی کیفری آقای بابک فرهی + اصول فقه آقای دکترابوالحسن محمدی + قوانین و مقررات مربوطه + آراء وحدت رویه حقوقی وکیفری .

دوم: دانشجویان با کیفیت علمی متوسط به بالا

منظورداوطلبانی هستندکه درآزمون های آزمایشی مؤسسه میانگین نمرات آنها ۵۵-۴۵ درصد می باشدکه منابع پیشنهادی برای آنها عبارتست از :

جزوات نکات طلایی حقوق مدنی ، آیین دادرسی مدنی ، حقوق تجارت ، اصول فقه و حقوق جزای عمومی مؤسسه طرح نوین + بایسته های آیین دادرسی کیفری آقای بابک فرهی + مختصرحقوق تجارت آقای دکترمحمدمهدی توکلی + جزوات حقوق جزای عمومی واختصاصی آقای بابک فرهی + قوانین ومقررات مربوطه + آراء وحدت رویه حقوقی وکیفری .

توجه : اگراین منابع قبلاً مطالعه شده است ، مطالعه ی بسته جامع وکالت به عنوان جایگزین پیشنهاد می گردد .

سوم: دانشجویان با کیفیت علمی متوسط ضعیف

داوطلبانی که میانگین اکتسابی آنها درآزمون های آزمایشی ۴۵-۳۰ درصد می باشد که منابع پیشنهادی برای آنها عبارتست از:

جزوات خودآموز وراهنمای حقوق مدنی ، حقوق تجارت ، آیین دادرسی مدنی و اصول فقه مؤسسه طرح نوین + بایسته های آیین دادرسی کیفری آقای بابک فرهی + مختصرحقوق تجارت آقای دکترمحمدمهدی توکلی + جزوات حقوق جزای عمومی واختصاصی آقای بابک فرهی + قوانین ومقررات مربوطه + آراء وحدت رویه حقوقی وکیفری .

چهارم : دانشجویان با کیفیت علمی ضعیف

داوطلبانی که میانگین اکتسابی آنها درآزمون های آزمایشی کمتراز ۳۰ درصد می باشد که منابع پیشنهادی برای آنها عبارتست از :

بسته ی طلایی وکالت (دروس مدنی ، تجارت ، آیین دادرسی مدنی+ اصول فقه) + جزوات حقوق جزای عمومی واختصاصی آقای بابک فرهی + بایسته های آیین دادرسی کیفری آقای بابک فرهی .

توجه : اگرمطالب مدرج دربسته ی طلایی وکالت ومنابع اعلام شده فوق با دقت مطالعه شود ، پس از ۸ هفته ، کیفیت علمی داوطلبان این گروه به حداقل ۵۰ درصد خواهد رسید وشانس قبولی برای آنها همانند سایرین نیزوجودخواهد داشت .

۳– سایرداوطلبان آزمون وکالت ۹۳

منظورکسانی هستند که به گروههای ۱ و ۲ تعلق ندارند لیکن علاقمند هستند ازاین برنامه مطالعاتی استفاده نمایند .

اول : دانشجویان باکیفیت علمی خوب به بالا

کسانی که می خواهند میانگین حداقل ۷۰-۶۵ درصد را درآزمون اصلی وکالت بدست آورند که منابع پیشنهادی به آنهاعبارتست از :

قانون مدنی آقای دکترناصرکاتوزیان + دوره سه جلدی (بنیادین) آقای دکترعبدالله شمس + محشا ی قانون مجازات اسلامی آقای دکترایرج گلدوزیان + مختصرحقوق تجارت آقای دکترمحمدمهدی توکلی + بایسته های آیین دادرسی کیفری آقای بابک فرهی + اصول فقه آقای دکترابوالحسن محمدی + قوانین و مقررات مربوطه + آراء وحدت رویه حقوقی وکیفری .

دوم : دانشجویان باکیفیت علمی متوسط به بالا

داوطلبانی که می خواهند میانگین حداقل ۶۵-۶۰ درصد را درآزمون اصلی وکالت کسب نمایند که منابع پیشنهادی به آنهاعبارتست از :

جزوات نکات طلایی حقوق مدنی ، آیین دادرسی مدنی ، حقوق تجارت ، اصول فقه و حقوق جزای عمومی مؤسسه طرح نوین + بایسته های آیین دادرسی کیفری آقای بابک فرهی + مختصرحقوق تجارت آقای دکترمحمدمهدی توکلی + جزوات حقوق جزای عمومی واختصاصی آقای بابک فرهی + قوانین ومقررات مربوطه + آراء وحدت رویه حقوقی وکیفری .

سوم : دانشجویان با کیفیت علمی متوسط ضعیف

افرادی هستندکه می خواهند میانگین حداقل ۶۰-۵۵ درصد را درآزمون اصلی وکالت بدست آورند که منابع پیشنهادی به آنهاعبارتست از :

جزوات خودآموز وراهنمای حقوق مدنی ، حقوق تجارت ، آیین دادرسی مدنی و اصول فقه مؤسسه طرح نوین + بایسته های آیین دادرسی کیفری آقای بابک فرهی + مختصرحقوق تجارت آقای دکترمحمدمهدی توکلی + جزوات حقوق جزای عمومی واختصاصی آقای بابک فرهی + قوانین ومقررات مربوطه + آراء وحدت رویه حقوقی وکیفری .

چهارم : دانشجویان با کیفیت علمی ضعیف

داوطلبانی که می بایست حداقل میانگین ۵۰ -۴۵ درصد را درآزمون اصلی وکالت بدست آورند که منابع پیشنهادی به آنهاعبارتست از :

بسته ی طلایی وکالت (دروس مدنی ، تجارت ، آیین دادرسی مدنی+ اصول فقه) + جزوات حقوق جزای عمومی واختصاصی آقای بابک فرهی + بایسته های آیین دادرسی کیفری آقای بابک فرهی .

چندنکته مهم :

۱-کلیه گروهها می بایست قوانین ومقررات مربوطه را طبق برنامه ی آزمون های آزمایشی مطالعه نمایند.

۲-تست زنی یا تست خوانی دراین مرحله اختیاری است . اولویت مهم واساسی دراین مرحله ،یادگیری و فهم مطالب مندرج درمنابع مطالعاتی اعلام شده می باشد .

۳- حداقل میانگین ساعات مطالعاتی درهر روز ، ۶ ساعت یا هفته ای ۴۲ ساعت می باشد .

۴- نکته برداری یا علامتگذاری یا حاشیه نویسی درهنگام مطالعه فراموش نشود .

۵- تمرکزذهنی بالا ، نقش بسیارزیادی درتثبیت مطالب در ذهن خواهد داشت .

۶- حداقل میانگین نمره علمی برای قبولی درآزمون وکالت ۵۰ درصد می باشد . بنابراین ، اگر قصد قبولی درآزمون وکالت ۹۳ را دارید ، تلاش کنید تا مدت باقیمانده به سطح علمی مورد نظربرسید .

گام دوم : تسلط برمطالب

این مرحله از ۱۲ مهرماه آغاز وبه مدت ۴هفته طول خواهد کشید . بنابراین :

۱-کلیه گروهها می بایست خلاصه یادداشت ها ، نکات مهم ، علامتگذاری ها وحاشیه نویسی های خود را به صورت فشرده ودرمدت ۴ هفته مرورنمایند .

۲- حداقل ساعات مطالعه درهرروز ، ۸ ساعت یا هفته ای ۵۶ ساعت می باشد .

۳- مطالعه ی منبع جدید دراین ۴ هفته توصیه نمی شود (به استثنای کتاب بررسی تغییرات درقانون آیین دادرسی کیفری آقای علیرضا نوبهاری طهرانی) لیکن اگرامکان یادداشت برداری ، خلاصه نویسی یا حاشیه نویسی نداشتید ، می توانید از کتاب جمع بندی وکالت مؤسسه طرح نوین (مشتمل بر۶ هزارنکته مهم وکلیدی) استفاده نمایید . این کتاب ازهفته ی دوم مهرماه درنمایندگی های مؤسسه درسراسرکشورقابل تهیه می باشد .

۴- تست زنی یا تست خوانی ، مجموعه سوالات آزمون های اخیر در گام دوم پیشنهاد می گردد . دقت کنید نکات مهم و کلیدی هرسوال را به خوبی بیاموزید .

گام سوم : مرور نهایی

این مرحله از دهم آبان آغاز و تایک روز قبل از آزمون وکالت ۹۳ خواهدیافت . بنابراین :

۱-کلیه گروههای می بایست گزیده نکات مهم وجمع بندی ، گزیده قوانین ومقررات مهم وگزیده تست های مهم وکلیدی را به صورت فشرده تا روز قبل از آزمون برای آخرین با مطالعه نمایند .

۲- حداقل ساعات مطالعه درهر روز ، ۱۰ ساعت یا هفته ای ۷۰ساعت می باشد .

۳- مطالعه ی منبع جدید دراین مدت توصیه نمی شود.

۴- تست های ۳ سال اخیرآزمون های حقوقی (وکالت ، قضاوت ، کارشناسی ارشد و …) را تهیه و نکات مهم وکلیدی آن را با دقت بررسی و مطالعه نمایید .

 

خاتمه :

اگرهر داوطلب بتواند طبق برنامه ی مطالعاتی اعلام شده ، وظایف وتکالیف علمی خود را به انجام برساند حداقل می تواند ۲۰ درصد به کیفیت علمی خودبیفزاید . بنابراین داوطلبانی که هم اکنون حداکثرتوان علمی آنها ۳۰ درصد می باشد ، می توانند امیدوار باشند با اجرای کامل برنامه ی پیشنهادی به حداقل کیفیت علمی ۵۰ درصدبرسند وهمین توان علمی می تواند زمینه ساز موفقیت ایشان درآزمون وکالت ۹۳ باشد . درضمن به یاد داشته باشید :

۱-منابع اعلام شده براساس کیفیت علمی داوطلبان انتخاب شده است . بنابراین اصراری به مطالعه ی منابع سخت ترنداشته باشید.

۲-انتخاب یک درس ، یا دو درس یابیشتر برای مطالعه در یک روز به سلیقه ی داوطلبان و امکان یادگیری آنها بستگی دارد .

۳- به ازای هر ۵۰ دقیقه مطالعه ، حتماً ۱۰ دقیقه استراحت نمایید .

۴- درهنگام مطالعه موادقانونی ، علامتگذاری مواد مهم یا حاشیه نویسی نکات کلیدی وهمچنین درهنگام مطالعه کتب یا جزوات ، خط کشی یا علامتگذاری فراموش نشود .

۵- اگرکارمند یا شاغل هستید ، حتماً برای هفته های پایانی ، تقاضای مرخصی نمایید . این امر ، ضروری است .

۶- درهنگام مطالعه واجرای برنامه ی پیشنهادی آرامش وخونسردی کامل داشته باشید . دریادگیری کامل مطالب بسیارمهم است .

۷-اگر زمان مطالعاتی خود را خوب مدیریت کنید تا روز آزمون حداقل ۵۰۰ ساعت مطالعه مفید خواهید داشت وهمین مقدارمطالعه ی مفید وهدفمند ، نقش بسیارمهمی درموفقیت شما خواهد داشت .

۸- قبولی درآزمون وکالت حق داوطلبان با برنامه ، ساعی و پرتلاش است که دررقابت با سایرین ، همواره بهتر وکامل تر وظایف خود را به انجام می رسانند .

توجه : یادداشت هفته آینده با عنوان ” ۴۰ نکته مهم ویژه آزمون وکالت ” درتاریخ ۹۳/۵/۱۹تقدیم خواهد شد .

 

موفق باشید

محمد فرجی

مدیر مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه  

۹۳/۰۵/۱۲به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 3 ؟

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹

  با سلام
  بله.

 • سپيده درتاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۸

  جزوات حقوق جزاي عمومي و اختصاصي اقاي فرهي همون كتابهاي ح جراي ع و ا چاپ شده ي سبز و ابيه؟

 • مهوش درتاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۸

  نکات مفیدو کاربردی بود. ممنون از زحماتتون.