تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۳ چهارشنبه ۱۳ فروردین

برای دریافت تحلیل سوالات آزمون آزمایشی شماره ۲ وکالت ۹۳ به صدا و سیمای حقوق مراجعه کنید.

 

صدا و سیمای حقوقبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 8 ؟