تصویر ثابت

نفرات برتر
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 3 ؟

  • هادی درتاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۰

    خواهشی که داشتم در رابطه با تغییر در برنامه ریزی آزمونهاست.دوره اول طولانی تر از دوره دوم باشد ودوره جامغ ظرف 1ماه خاتمه پیدا کند.